Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

6. Crèdits incobrables

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, per a la seva  adaptació a l'ordenament comunitari, es modifiquen alguns aspectes del procediment per recuperar l' IVA de crèdits incobrables:

  • Es permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables com a conseqüència d'un procés d'insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d'un altre Estat membre als que resulti aplicable el Reglament (UE) 2015/848. El termini per a la modificació serà de dos mesos des que finalitzi el termini equivalent en la legislació concursal de l'Estat membre per a la crida dels creditors.

  • En relació amb  els crèdits incobrables: 

    • Si el destinatari de l'operació impagada és un consumidor final, es rebaixa l'import mínim de la base imposable d'aquesta operació  de 300 a 50 euros, IVA exclòs.

    • Es permet substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor.

    • S'amplia de 3 a 6 mesos el termini per recuperar l'IVA des que li crèdit és declarat incobrable, afegint un règim transitori perquè puguin aplicar aquest nou termini els subjectes passius terminis de modificació dels quals  no hagin caducat a 1 de gener de 2023.