Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

B) Concepte d'empresari o professional

L'entrega de béns o prestació de serveis ha de ser realitzada per un empresari o professional perquè estigui subjecta a l'IVA.

Els empresaris i professionals es defineixen d'una forma específica a l'IVA. Així, tenen aquesta consideració:

 • Els qui realitzin activitats empresarials o professionals, llevat que les efectuïn exclusivament a títol gratuït.

 • Les societats mercantils, llevat que hi hagi una prova en contra.

 • Els qui explotin un bé corporal o incorporal per tal d'obtenir ingressos continuats en el temps. En particular, els arrendadors de béns.

 • Els qui urbanitzin terrenys, promoguin, construeixin o rehabilitin edificacions destinades a la seva venda, adjudicació o cessió, encara que sigui ocasionalment.

 • Els particulars que realitzin a títol ocasional l'entrega d'un mitjà de transport nou exempta de l'impost per destinar-se a un altre Estat membre de la Unió Europea, els quals seran empresaris únicament respecte d'aquesta operació.

La condició d'empresari o professional, en els casos a què es refereixen els quatre primers guions, es té a l'efecte de l'IVA, des del moment en què s'adquireixin béns o serveis amb la intenció, confirmada amb elements objectius, de destinar-los al desenvolupament de les corresponents activitats.

Exemples:

 • Un particular que destina al lloguer un garatge o un local comercial de la seva propietat es converteix en empresari, a l'efecte de l'IVA, i ha de repercutir i ingressar l'Impost, així com complir la resta d'obligacions que corresponen als subjectes passius d'aquest impost.

 • Tres persones que construeixen un edifici amb tres habitatges per a la seva posterior adjudicació com a habitatge habitual formen una comunitat de béns que, a l'efecte de l'IVA, tindrà la consideració d'empresari.

 • El promotor d'un habitatge per a ús propi no té la consideració d'empresari atès que no destina la construcció a la venda, adjudicació o cessió.

 • Una societat anònima que dedicarà a l'activitat de venda de calçat i que adquireix béns i serveis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los a aquesta activitat, té la condició d'empresari o professional des que efectua les esmentades adquisicions, encara que no hagi realitzat encara cap operació de venda de calçat.

Qualificació de la relació entre soci i societat

La determinació de si es tracta d'una relació de dependència laboral o d'una activitat professional en l'àmbit de l'IVA ha de partir d'una anàlisi cas per cas, sobre la base dels indicis que estableix la jurisprudència del TJUE (Assumptes C-235/85, C-202/90, C-355/06).

En el cas de persones físiques que prestin els seus serveis professionals a una societat de la que és soci majoritari, on ambdós realitzan una activitat de caràcter professional, la relació entre el soci i la societat s'ha de qualificar de laboral (estant no subjecta a l'IVA), si en funció de les condicions acordades entre ells resulta que:

 • El professional queda sotmès als criteris organitzatius de l'entitat,

 • No percep una contraprestació econòmica significativa lligada als resultats de la seva activitat, i

 • La responsabilitat davant tercers és de la societat.

(Consultes de la Direcció General de Tributs V2166-15, V0086-16 i V0482-16).