Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

E) Operacions no subjectes

Estaran no subjectes i per tant no han de declarar-se, les següents adquisicions intracomunitàries de béns realitzades en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol:

 1. Aquelles en les que l'empresari o professional transmitent es beneficiï del règim de franquícia de l'impost en l'Estat membre des del qual s'inicia el transport.

  En la legislació espanyola que regula l'IVA, no està establert cap règim de franquícia.

 2. Aquelles en què la corresponent entrega en l'Estat membre d'origen hagi tributat amb subjecció a les regles del règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció en l'Estat membre d'inici del transport.

 3. Aquelles que es corresponguin amb les entregues de béns que hagin de ser objecte d'instal·lació o muntatge.

 4. Aquelles que es corresponguin amb les vendes intracomunitàries a distància previstes en l'article 68.Tres.a) de la LIVA.

 5. Aquelles que es corresponguin amb les entregues de béns objecte d'Impostos Especials a què es refereix l'article 68. Cinc de la LIVA.

 6. Les entregues exemptes en l'Estat membre d'origen per tractar-se d'operacions assimilades a exportacions referents a vaixells, aeronaus i relacions diplomàtiques i internacionals i OTAN.

 7. Aquelles que es corresponguin amb les entregues de gas a través d'una xarxa de gas natural situada en el territori de la Comunitat o de qualsevol xarxa connectada a aquesta xarxa, les entregues d'electricitat o les entregues de calor o de fred a través de les xarxes de calefacció o de refrigeració que s'entenguin realitzades en el territori d'aplicació de l'impost d'acord amb l'article 68.Sis de la LIVA.

 8. Tampoc estaran subjectes, llevat de renúncia a la no-subjecció, les adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per:

  1. Els subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, respecte dels béns destinats al desenvolupament de l'activitat sotmesa a aquest règim.

  2. Els subjectes passius que realitzin exclusivament operacions que no originen el dret a la deducció total o parcial de l'impost.

  3. Les persones jurídiques que no actuïn com empresaris o professionals.

  La no-subjecció només s'aplicarà respecte de les adquisicions intracomunitàries de béns, efectuades per les persones indicades, quan l'import total de les adquisicions de béns procedents dels altres Estats membres, exclòs l'impost meritat en aquests Estats, no hagi assolit l'any natural precedent 10.000 euros. La no-subjecció s'aplicarà l'any natural en curs fins a assolir l'esmentat import.

  No obstant això, estaran subjectes en qualsevol cas les següents adquisicions intracomunitàries efectuades per les persones i entitats a què es refereixen les lletres a), b) i c) esmentades anteriorment en aquest mateix punt:

  • Les adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous.

  • Les adquisicions intracomunitàries de béns objecte d'impostos especials.