Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Regla general

Les prestacions de serveis tributaran per l'IVA espanyol d'acord amb els següents criteris:

 1. Quan el destinatari sigui un empresari o professional i radiqui en el territori d'aplicació de l'Impost la seu de la seva activitat econòmica, o tingui en el mateix un establiment permanent o el lloc del seu domicili o residència habitual, sempre que es tracti de serveis que tinguin per destinataris a aquesta seu, establiment permanent, domicili o residència habitual, independentment d'on es trobi establert el prestador dels serveis i del lloc des del qual els presti.

 2. Quan el destinatari no sigui un empresari o professional sempre que els serveis es prestin per un empresari o professional i la seu de la seva activitat econòmica o establiment permanent des del qual els presti o el lloc del seu domicili o residència habitual, es trobi en el territori d'aplicació de l'Impost.

Per excepció, no tributen per l'IVA espanyol els serveis que s'enumeren a continuació, quan el destinatari dels mateixos sigui un particular i estigui establert o teniu el seu domicili o residència habitual fora de la Comunitat, llevat que estigui establert o teniu el seu domicili o residència habitual a les Canarias, Ceuta o Melilla:

 1. Les cessions i concessions de drets d'autor, patents, llicències, marques de fàbrica o comercials i els altres drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets similars.

 2. La cessió o concessió de fons de comerç, d'exclusives de compra o venda o del dret a exercir una activitat professional.

 3. Els de publicitat.

 4. Els d'assessorament, auditoria, enginyeria, gabinet d'estudis, advocacia, consultors, experts comptables o fiscals i d'altres similars, a excepció dels compresos en el número 1r de l'apartat Un de l'article 70 de la Llei de l'IVA.

 5. Els de tractament de dades i el subministrament d'informacions, inclosos els procediments i experiències de caràcter comercial.

 6. Els de traducció, correcció o composició de textos, així com els prestats per intèrprets.

 7. Els d'assegurança, reassegurança i capitalització, així com els serveis financers, esmentats respectivament per l'article 20, apartat Un, números 16è i 18è, de la Llei de l'IVA, inclosos els que no estiguin exempts, a excepció del lloguer de caixes de seguretat.

 8. Els de cessió de personal.

 9. El doblatge de pel·lícules.

 10. Els arrendaments de béns mobles corporals, a excepció dels que tinguin per objecte qualsevol mitjà de transport i els contenidors.

 11. La provisió d'accés a les xarxes de gas natural, situades en el territori de la Comunitat o a qualsevol xarxa connectada a aquestes xarxes, a la xarxa d'electricitat i de calefacció o de refrigeració, i el transport o distribució a través d'aquestes xarxes, així com la prestació d'uns altres serveis directament relacionats amb qualssevol dels serveis compresos en aquesta lletra.

 12. Les obligacions de no prestar, totalment o parcialment, qualsevol dels serveis enunciats en aquest número.

Seu de l'activitat econòmica:

Estarà situada en el territori on l'empresari o professional centralitzi la gestió i l'exercici habitual de la seva activitat.

A l'efecte de determinar el lloc de realització de les prestacions de serveis, la seu de la seva activitat econòmica serà el lloc en el que s'exerceixen les funcions d'administració central de l'empresa. Per determinar-ho es tindrà en compte el lloc en el que es prenguin les decisions fonamentals relacionades amb la gestió general de l'empresa, el domicili social i el lloc en el que es reuneixi la direcció. Quan aquests criteris no permetin determinar amb certesa el lloc en el que radica la seu de l'activitat econòmica, el criteri que prevaldrà és el lloc en el que es prenguin les decisions fonamentals relacionades amb la gestió general de l'empresa.

Una simple adreça postal no podrà considerar-se seu de l'activitat econòmica.

Establiment permanent:

Es considera establiment permanent qualsevol lloc fix de negocis on els empresaris o professionals realitzin activitats econòmiques. En particular es consideraran com a tals la seu de direcció, sucursals, oficines, mines, pedreres, determinades obres de construcció, instal·lació o muntatge, explotacions agràries, forestals o pecuàries, béns immobles explotats en arrendament o per un altre títol, etc.

En els supòsits d'arrendaments d'immobles situats en el territori d'aplicació de l'Impost titulars dels quals siguin subjectes no establerts en el mateix, es considerarà que aquests propietaris no disposen d'un establiment permanent en el referit territori quan els mateixos no disposin del seu propi personal per gestionar aquests arrendaments.

A l'efecte de determinar el lloc de realització de les prestacions de serveis, s'entendrà per establiment permanent qualsevol establiment, diferent de la seu de l'activitat econòmica que es caracteritzi per un grau suficient de permanència i una estructura adequada en termes de mitjans humans i tècnics que li permetin rebre i utilitzar els serveis que li siguin prestats per a les necessitats pròpies d'aquest establiment o que li permetin prestar els serveis que subministri.

El fet de disposar d'un NIF-IVA no serà suficient quant tal per considerar que un subjecte passiu té un establiment permanent en l'Estat que hagi atribuït aquest NIF.