Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Responsables de l'impost

 1. S'estableix la responsabilitat solidària en el pagament del deute tributari de les següents persones:

  1. Els destinataris de les operacions que mitjançant acció o omissió culposa o dolosa, eludeixin la correcta repercussió de l'impost. La responsabilitat assolirà a la sanció que pugui ser procedent.

  2. En cas d'importacions de béns:

   • Les associacions garants en els casos determinats en els Convenis Internacionals.

   • La RENFE, quan actuï en nom de tercers en virtut de Convenis Internacionals.

   • Les persones o entitats que actuïn en nom propi i per compte dels importadors.

 2. S'estableix la responsabilitat subsidiària en el pagament del deute tributari de les següents persones:

  1. Les persones o entitats que actuïn en nom i per compte de l'importador.

  2. Els empresaris o professionals que siguin destinataris d'operacions en les que haguessin de raonablement presumir que l'impost repercutit o que hagués hagut de repercutir-se no hagi estat ni sigui objecte d'ingrés.

   Es considera que es produeix aquesta situació quan s'hagi satisfet un preu notòriament anòmal.

   S'entén per preu notòriament anòmal:

   • El que sigui sensiblement inferior al corresponent a aquests béns en les condicions en què s'ha realitzat l'operació o el satisfet en adquisicions anteriors de béns idèntics.

   • El que sigui sensiblement inferior al preu d'adquisició d'aquests béns per part de qui ha efectuat l'entrega.

   No es considerarà preu notòriament anòmal el que es justifiqui per l'existència de factors econòmics diferents de l'aplicació de l'impost.

   A més que s'entengui que s'ha satisfet un preu notòriament anòmal, per declarar aquest tipus de responsabilitat s'exigeix un altre requisit:

   L'Administració tributària haurà d'acreditar l'existència d'un impost repercutit o que hagués hagut de repercutir-se que no ha estat objecte de declaració i ingrés.

  3. Els titulars dels dipòsits diferents dels duaners del pagament del deute tributari que correspongui a la sortida o abandonament dels béns d'aquests dipòsits.