Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Condicions per a l'aplicació del règim especial

El règim especial del grup d'entitats s'aplica quan així l'acorden individualment les entitats que opten per la seva aplicació.

L'opció té una validesa mínima de tres anys, sempre que es compleixin els requisits exigibles per a l'aplicació del règim especial, i s'entendrà prorrogada, llevat de renúncia.

En qualsevol cas, l'aplicació del règim especial quedarà condicionada a la seva aplicació per part de l'entitat dominant.

Els acords als que es refereix el paràgraf anterior hauran d'adoptar-se pels Consells d'administració, o òrgans que exerceixin una funció equivalent, de les entitats respectives abans de l'inici de l'any natural en què resulti d'aplicació el règim especial.

La falta d'adopció dins el termini establert i en la forma escaient dels acords als que ens hem referit anteriorment determinarà la impossibilitat d'aplicar el règim especial del grup d'entitats per part de les entitats en les que falti l'acord, sens perjudici de la seva aplicació, si escau, a la resta d'entitats del grup.