Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits subjectius

Poden aplicar el Règim especial del criteri de caixa (d’ara endavant RECC), els subjectes passius volum d'operacions del qual durant l'any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 d'euros.

Per al càlcul del volum d'operacions es prendrà l'import total de les mateixes, exclòs l'IVA i si escau el recàrrec d'equivalència i la compensació a un tant alçat, de les entregues de béns i prestacions de serveis efectuades pel subjecte passiu durant l'any natural anterior, excloses les exemptes, així com les entregues ocasionals de béns immobles, les de béns d'inversió i les operacions financeres i les exemptes relatives a l'or d'inversió no habituals. Les operacions s'entendran realitzades quan es produeixi o s'hagués produït la meritació de l'IVA si a les operacions no els hagués sigut d'aplicació el RECC.

Quedaran exclosos els subjectes passius cobraments dels quals en efectiu respecte d'un mateix destinatari durant l'any natural superin la quantia de 100.000 euros.