Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions formals

L'opció per l'aplicació del RECC ha d'exercitar-se a l'hora de presentar la declaració de començament d'activitat, o bé, en la declaració censal (model 036 o 037) durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de ser efectiu. L'opció s'entén prorrogada, llevat de renúncia.

La renúncia al RECC s'exercitarà mitjançant comunicació a l'òrgan competent de l'AEAT a través de la declaració censal que es presentarà el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en el que ha d'assortir efectes. Aquesta renúncia tindrà efectes per a un període mínim de tres anys.

Els subjectes passius acollits a aquest règim hauran d'incloure en el llibre registre de factures expedides la següent informació:

  1. Que l'operació s'ha efectuat conforme al RECC.

  2. Les dates de cobrament, parcial o total, de l'operació, amb indicació per separat de l'import corresponent.

  3. Indicació del compte bancari o del mitjà de cobrament utilitzat, que pugui acreditar el cobrament total o parcial de l'operació.

Els subjectes passius acollits a aquest règim, així com els subjectes passius no acollits al RECC però destinataris d'operacions afectades pel mateix, hauran d'incloure en el llibre registre de factures rebudes la següent informació:

  1. Que l'operació s'ha efectuat conforme al RECC.

  2. Les dates de pagament, parcial o total, de l'operació, amb indicació per separat de l'import corresponent.

  3. Indicació del mitjà de pagament pel qual se satisfà l'import total o parcial de l'operació.