Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

És un règim obligatori per a les agències de viatges i per als organitzadors de circuits turístics que actuïn en nom propi respecte del viatger, quan en la realització del viatge utilitzin béns i serveis prestats per uns altres empresaris i professionals.

Es consideren viatges:

Els serveis d'allotjament o transport prestats conjuntament o per separat i, si escau, amb uns altres de caràcter accessori o complementari dels mateixos.

El règim s'aplica també als viatges per a estudis a l'estranger. (Consulta DGT V3335-16).

El règim no s'aplica a la venda de viatges que es duguin a terme exclusivament amb mitjans de transport o d'hostaleria propis. Si es realitzan viatges utilitzant en part mitjans propis i en part aliens, només s'aplicarà aquest règim respecte dels serveis prestats amb mitjans aliens.