Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Exempcions socials, culturals, esportives

En alguns supòsits la Llei exigeix, perquè sigui procedent l'exempció, que les operacions siguin efectuades per entitats o establiments privats de caràcter social.

Tenen la consideració d'establiments privats de caràcter social a aquests efectes aquells en els que concorrin els següents requisits:

 • Mancar de finalitat lucrativa.

 • Els càrrecs de president, patró o representant legal hauran de ser gratuïts.

 • Els socis, comuners o partícips de les entitats o establiments i els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclusivament, no podran ser destinataris principals de les operacions exemptes ni gaudir de condicions especials en la prestació dels serveis. Aquest últim requisit no s'aplicarà en les prestacions de serveis d'assistència social i esportives.

Estan exemptes dins aquest tipus d'activitats les següents:

 • Les prestacions de serveis d'assistència social indicades en la Llei efectuades per Entitats de dret públic o entitats o establiments privats de caràcter social.

 • Les cessions de personal realitzades en el compliment dels seus fins, per entitats religioses inscrites en el Registre corresponent del Ministeri de Justícia, per al desenvolupament d'activitats sanitàries, educatives o d'assistència social.

 • Les prestacions de serveis i les entregues de béns accessòries a les mateixes efectuades directament als seus membres per organismes o entitats legalment reconeguts que no tinguin finalitat lucrativa, objectius dels quals siguin de naturalesa política, sindical, religiosa, patriòtica, filantròpica o cívica, realitzades per a la consecució de les seves finalitats específiques, sempre que percebin dels beneficiaris únicament les cotitzacions fixades en els seus estatuts.

  Aquesta exempció s'aplicarà a les operacions que compleixin els requisits subjectius i objectius establerts en la normativa independentment del fet que l'entitat o establiment que realitza l'entrega de béns o prestació de serveis no hagi sol·licitat i obtingut la qualificació administrativa d'entitat o establiment de caràcter social.

 • Les prestacions de serveis i les entregues de béns realitzades pels partits polítics amb motiu de manifestacions destinades a reportar-los un suport financer per al compliment de la seva finalitat específica i organitzades en el seu exclusiu benefici.

 • Els serveis oferts a persones físiques que practiquin l'esport o l'educació física, sigui quina sigui la persona o entitat a càrrec del qual es realitzi la prestació, sempre que es prestin per Entitats de dret públic, Federacions esportives, Comitè Olímpic Espanyol, Comitè Paralímpic Espanyol o Entitats o establiments esportius privats de caràcter social.

 • Determinades prestacions de serveis efectuats per Entitats de dret públic o entitats o establiments culturals privats de caràcter social que s'indiquen en la Llei. Així, les de biblioteques, museus, monuments, parcs zoològics, representacions teatrals, etc.

 • Els serveis professionals, inclosos aquells de la qual contraprestació consisteixi en drets d'autor, prestats per artistes plàstics, escriptors, col·laboradors literaris, gràfics i fotogràfics de periòdics i revistes, compositors musicals, autors d'obres teatrals i d'argument, adaptació, guió i diàlegs de les obres audiovisuals, traductors i adaptadors.