Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions formals

 1. Amb caràcter general, els qui realitzin exclusivament aquesta activitat no tenen, a l'efecte de l'IVA, obligació d'expedir document de facturació per les vendes, llevat que tributin en règim d'estimació directa en l'IRPF, si bé, quan el destinatari sigui empresari o professional o quan l'exigeixi per a l'exercici d'un dret de naturalesa tributària, s'haurà d'expedir factura. Igualment, existirà aquesta obligació en els altres supòsits regulats en l'article 2.2 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

 2. Els subjectes passius estan obligats a acreditar davant els seus proveïdors o davant la Duana el fet d'estar o no sotmesos al règim especial.

  Es recorda que s'ha incorporat en la Seu electrònica de l'Agència Tributària un nou servei d'ajuda «Consulta detallistes en recàrrec d'equivalència »on pot consultar si el seu clienta (empresari detallista) està sotmès o no al Règim especial del recàrrec d'equivalència. La dada oferta per aquest servei d'ajuda es correspon amb la situació censal en la data de consulta.

 3. Els subjectes passius no estan obligats a portar registres comptables en relació amb l'IVA.

  Excepcions:

  Si realitza altres activitats acollides al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca o del règim simplificat haurà de portar el Llibre Registre de factures rebudes, anotant separadament les factures que corresponguin a les adquisicions de cada sector de l'activitat, incloses les del recàrrec.

  Si realitza altres activitats acollides al règim general o a qualsevol altre règim diferent dels anteriors, han de complir respecte d'ells les obligacions generals o específiques. En el Llibre Registre de factures rebudes han d'anotar separadament les factures relatives a adquisicions corresponents a activitats a les que sigui aplicable el règim especial del recàrrec d'equivalència.

 4. Quan importin béns hauran de presentar en la Duana les declaracions duaneres corresponents. Quan realitzin adquisicions intracomunitàries o es produeixin supòsits d'inversió del subjecte passiu, hauran de liquidar l'impost i, si escau, el recàrrec presentant el model 309.

 5. Quan entreguin béns a viatgers amb dret a la devolució de l'impost presentaran declaració en el model 308 sol·licitant la devolució dels reemborsaments als viatgers, acreditats amb les transferències als interessats o a les entitats col·laboradores.

 6. Quan realitzin entregues de béns immobles subjectes i no exemptes a l'Impost (llevat que es tracti d'entregues efectuades en execució de la garantia constituïda sobre els béns immobles), han d'ingressar l'impost meritat en aquelles operacions, mitjançant el model 309.

 7. Quan realitzin simultàniament activitats econòmiques en uns altres sectors de l'activitat empresarial o professional, hauran de tenir documentades en factures diferents les adquisicions de mercaderies destinades a cadascuna de les diferents activitats per ells realitzades.