Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions comptables dels subjectes passius

Els empresaris o professionals, subjectes passius de l'IVA, han de portar els següents Llibres Registres:

 1. Llibre Registre de factures expedides.

 2. Llibre Registre de factures rebudes.

 3. Llibre Registre de béns d'inversió.

 4. Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries.

 5. Llibres Registre especials:

  • Llibre Registre d'operacions realitzades en el règim simplificat.

  • Llibre Registre d'operacions realitzades en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

  • Rebuts expedits que justifiquen el reintegrament de les compensacions en l'adquisició de béns o serveis a subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

  • Llibre Registre d'operacions realitzades en el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

  • Registre de les operacions incloses en els règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis.

Els llibres o registres que, en compliment de les seves obligacions fiscals o comptables hagin de portar els subjectes passius, poden ser utilitzats a l'efecte de l'IVA, sempre que s'ajustin als requisits establerts.

Si els subjectes passius són titulars de diversos establiments situats en el territori d'aplicació de l'impost i no tenen l'obligació de portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària poden portar, a cadascun d'aquests establiments, els Llibres registre, en què anotaran per separat les operacions efectuades des d'aquests establiments, sempre que els assentaments resums dels mateixos es traslladin als corresponents Llibres registres generals que hauran d'emportar-se en el domicili fiscal del subjecte passiu.

El Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària pot autoritzar la substitució d'aquests Llibres Registre per sistemes de registre diferents, així com la modificació dels requisits exigits per a les anotacions registrals, sempre que responguin a l'organització administrativa i comptable dels subjectes passius i quedi garantida la comprovació de les seves obligacions tributàries. Així mateix, podrà autoritzar que en els llibres registre de factures expedides i rebudes no constin totes les mencions o tota la informació referida en els articles 63.3 i 64.4 del Reglament de l'IVA, així com la realització d'assentaments resums amb condicions diferents de les assenyalades en els articles 63.4 i 64.5 d'aquest Reglament, quan apreciï que les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de què es tracti, o bé les condicions tècniques d'expedició de les factures, justificants comptables i documents de Duanes, dificultin la consignació d'aquestes mencions i informació.

• Requisits si els llibres són portats per mitjans electrònics i informàtics:

Els empresaris o professionals que utilitzin mitjans electrònics i informàtics per gestionar la facturació, la comptabilitat i la generació de llibres i registres fiscalment exigibles hauran de conservar en suport electrònic, durant el període de prescripció, els fitxers, les bases de dades i els programes necessaris que permetin un accés complet i sense demora justificada als mateixos, possibilitant l'adequat control.

Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària:

L'obligació de portar els Llibres registre de factures expedides, rebudes, béns d'inversió i de determinades operacions intracomunitàries, ha de complir-se per a determinats col·lectius de subjectes passius per via electrònica, a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquest sistema de gestió dels Llibres registre és conegut com «Subministrament Immediat d'Informació», i el col·lectiu obligat està integrat d'acord amb el que preveu l'article 62.6 del RIVA:

 • Amb caràcter obligatori: pels subjectes passius que tinguin període de liquidació de l'IVA mensual:

  • Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l'IVA)
  • Grans Empreses (facturació superior a 6.010.121,04 €)
  • Grups d'IVA
 • Amb caràcter voluntari: per aquells subjectes passius que, no estant obligats, decideixin acollir-se al mateix. Per fer-ho, podran exercir aquesta opció en qualsevol moment en la declaració censal, quedant inclosos des del primer període de liquidació que s'iniciï amb posterioritat a l'exercici de la mateixa.

  Aquells subjectes passius que hagin optat voluntàriament al SII, mantindran el seu període de liquidació trimestral.

A la Seu  electrònica de l'Agència Tributària es troba disponible el servei d'ajuda «Assistent virtual del SII» que facilita una resposta immediata als dubtes sobre el SII.