Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Rectificació de les anotacions comptables

Serà procedent quan s'hagués incorregut en algun error material en efectuar les anotacions registrals.

En els Llibres registre no portats a través de la Seu electrònica, la rectificació ha de realitzar-se en un assentament o grup d'assentaments únic diferenciat de la resta d'anotacions en finalitzar cada període de liquidació mitjançant una anotació o grup d'anotacions que permeti determinar, per a cada període de liquidació, el corresponent impost meritat i suportat, una vegada practicada aquesta rectificació.

Si es tracta de béns d'inversió i les rectificacions afecten a la regularització de deduccions, s'anotaran en el Llibre Registre de béns d'inversió al costat de l'anotació del bé a què es refereixin.

En els Llibres registre portats a través de la Seu electrònica, aquestes rectificacions implicaran «rectificacions registrals» havent d'informar-se amb una clau específica d'acord amb les especificacions recollides en l'Annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.