Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

1. Requisits subjectius

S'aplica als revenedors dels béns que més endavant s'indiquen.

És revenedor:

Qui habitualment adquireix béns per a la seva revenda. També té aquesta condició l'organitzador de vendes en subhasta pública quan actuï en nom propi en virtut d'un contracte de comissió de venda.

2. Béns als que s'aplica

El règim especial s'aplica als béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

Són béns usats:

Els béns mobles utilitzats per un tercer que són susceptibles de reutilització i són adquirits per a la seva revenda.

Per exemple, un revenedor de maquinària no pot aplicar aquest règim a un ordinador que ha utilitzat en la seva activitat, ja que no es compleix el requisit d'haver estat utilitzat prèviament per un tercer i ser adquirit amb la finalitat exclusiva de la seva venda.

No tenen la consideració de béns usats:

 • Els utilitzats, renovats o transformats pel propi subjecte passiu revenedor o pel seu compte.

 • Els materials de recuperació, envasos, embalatges, or, platí i pedres precioses.

Són objectes d'art, sempre que compleixin determinats requisits:

Cuadros, pintures, dibuixos, gravats, estampes, litografies, escultures, estàtues, buidats d'escultures, tapisseries, tèxtils, murals, ceràmica, esmalts sobre coure, fotografies.

Són antiguitats:

Els objectes que tinguin més de 100 anys d'antiguitat i no siguin objectes d'art o de col·lecció.

Són objectes de col·lecció:

 • Els articles de filatèlia.

 • Col·leccions i espècimens per a col·leccions de zoologia, botànica, mineralogia o anatomia, o que tinguin interès històric, arqueològic, paleontològic, etnogràfic o numismàtic.

En cap cas s'aplica aquest règim especial a l'or d'inversió.

3. Operacions sobre les quals s'aplica

 1. Vendes de béns usats. Quan hagin estat adquirits:

  • A qui no tingui la condició d'empresari o professional.

  • Als qui li ho entreguin en virtut d'una operació exempta, ja sigui interior o intracomunitària, per haver estat utilitzats pel transmitent en operacions exemptes sense dret a deducció o bé per haver estat adquisicions que no van donar dret a deduir les quotes suportades.

  • A un altre revenedor que li ho entregui aplicant aquest mateix règim.

  • També pot aplicar-se a béns d'inversió transmesos en una operació intracomunitària per qui es beneficiï del règim de franquícia en el seu Estat membre d'origen.

 2. Vendes d'antiguitats i objectes de col·lecció. Els són d'aplicació els mateixos criteris, encara que també hi ha la possibilitat d'aplicar aquest règim especial quan hagin estat importats pel propi revenedor.

 3. Vendes d'objectes d'art. Quan es trobin en algun dels supòsits indicats en els dos apartats anteriors o quan hagin estat adquirits a empreses o professionals que siguin autors o drethavents dels mateixos. Així mateix, podran aplicar transitòriament el règim especial a les vendes d'objectes d'art adquirides a empresaris o professionals diferents dels revenedors quan en la seva adquisició es va suportar un tipus reduït.