Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Tipus impositiu reduït del 10 per cent

S'aplica el tipus del 10 per cent a les següents operacions:

 1. Les entregues, adquisicions intracomunitàries i importacions dels següents béns, així com a les execucions d'obra que tinguin la consideració de prestació de serveis i com a resultat immediat l'obtenció d'aquests béns:

  • Les substàncies o productes que siguin susceptibles de ser, habitual e idóneamente, utilitzats per a la nutrició humana o animal, així com els animals, vegetals i els altres productes susceptibles de ser utilitzats, habitual e idóneamente, per a l'obtenció d'aquests productes.

   Des de l'1 de gener de 2021, s'exclouen d'aquest concepte les begudes que contenen edulcorants afegits, tant naturals com additius edulcorants, que passen a tributar al tipus impositiu general del 21 per cent.

   Des d'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023 s'exclouen d'aquest concepte els olis d'oliva i de llavors i les pastes alimentàries, tipus impositiu del qual es rebaixa al 5 per cent.

  • Determinats béns susceptibles de ser utilitzats en activitats agrícoles, forestals o ramaderes.

  • Les aigües aptes per a l'alimentació humana o animal o per al reg.

  • Els medicaments d'ús veterinari.

  • Els productes farmacèutics compresos en el Capítol 30 «Productes farmacèutics» de la Nomenclatura Combinada, susceptibles d'ús directe pel consumidor final, diferents dels medicaments d'ús veterinari i d'aquells als que els resulti d'aplicació el tipus del 4 per cent.

   Els equips mèdics, aparells i altres instrumental, relacionats en l'apartat vuitè de l'annex de la Llei de l'impost, que per les seves característiques objectives, estiguin dissenyats per alleujar o tractar deficiències, per a ús personal i exclusiu de persones que tinguin deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, sens perjudici dels béns per als quals específicament es preveu l'aplicació del tipus del 4 per cent.

   En aquesta categoria de béns no es troben inclosos uns altres accessoris, recanvis i peces de recanvi d'aquests béns.

  • Els edificis o part dels mateixos aptes per a la seva utilització com a habitatges, inclosos els garatges, amb un màxim de dos, i annexos que es transmetin conjuntament.

  • Les flors, les plantes vives de caràcter ornamental, així com les llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d'origen exclusivament vegetal susceptibles de ser utilitzats en l'obtenció de flors i plantes vives.

 2. Les prestacions de serveis següents:

  • Els transports de viatgers i dels seus equipatges.

  • Els serveis d'hostaleria, acampamento i balneari, els de restaurants i, en general, el subministrament de menjars i begudes per consumir a l'acte, fins i tot si es confeccionen previ encàrrec del destinatari.

  • Els serveis mixtos d'hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festes, barbacoes o uns altres anàlegs no s'exceptuen expressament del tipus reduït.

  • Determinats serveis efectuats a favor de titulars d'explotacions agrícoles, forestals o ramaderes.

  • Els serveis de neteja de vies públiques, parcs i jardins públics.

  • Els serveis de recollida, emmagatzematge, transport, valoració o eliminació de residus, neteja i desratització de claveguerams públics i la recollida o tractament de les aigües residuals.

  • L'entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació, museus, galeries d'art, pinacoteques, teatres, circs, celebracions taurines, concerts, i als altres espectacles culturals en viu. També s'aplica aquest tipus reduït a l'entrada a sales cinematogràfiques.

  • Les prestacions de serveis d'assistència social que no estiguin exemptes ni els sigui d'aplicació el tipus del 4 per cent.

  • Els espectacles esportius de caràcter aficionat.

  • Les exposicions i fires de caràcter comercial.

  • Les execucions d'obra de renovació i reparació realitzades en edificis destinats a habitatges que compleixin determinats requisits.

  • Els arrendaments amb opció de compra d'edificis o part dels mateixos destinats exclusivament a habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que s'arrendin conjuntament.

  • La cessió dels drets d'aprofitament per torns d'edificis, conjunts immobiliaris o sectors d'ells arquitectònicament diferenciats quan l'immoble tingui, com a mínim, deu allotjaments, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora d'aquests serveis.

  • Els prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d'espectacles i als organitzadors d'obres teatrals i musicals.

 3. Les execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, que compleixin els següents requisits:

  • Que siguin conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista.

  • Que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d'edificacions o parts de les mateixes destinades principalment a habitatges.

 4. Les vendes amb instal·lació d'armaris de cuina, bany i encastats, quan es compleixin determinats requisits.

 5. Les execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre les comunitats de propietaris dels edificis a què es refereix el punt 3 i el contractista que tingui per objecte la construcció de garatges complementaris, sempre que no excedeixin dos les places a adjudicar a cadascun dels propietaris.

 6. Les importacions d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, així com també a les entregues i adquisicions intracomunitàries d'objectes d'art quan l'entrega es realitzi pels seus autors o drethavents i empresaris no revenedors amb dret a deducció íntegra de l'impost suportat.

 7. Des del 26 de juny de 2021 fins al 30 de juny de 2022, per als contractes d'energia elèctrica terme fix del qual de potència no superi els 10 kW s'estableix una rebaixa del 21 al 10 per cent en el tipus impositiu de l'IVA que recau sobre tots els components de la factura elèctrica, quan el preu mitjà mensual del mercat majorista el mes anterior al de la facturació hagi superat els 45 €/MWH.

  També es rebaixa al 10 per cent el tipus impositiu de l'IVA aplicable a la factura elèctrica dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social, i a més tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període al que es refereix el paràgraf anterior, independentment del preu de l'electricitat del mercat majorista.

  Des de l'1 de juliol de 2022 fins al 31 de desembre de 2023, el tipus impositiu del 10 per cent referit en aquest apartat es rebaixa al   5 per cent.