Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Càlcul de la base imposable

1. Càlcul mitjançant el marge de benefici de cada operació

La base imposable és el marge de benefici, sense incloure l'IVA.

Marge de benefici:

[Precio de venda (IVA inclòs) - Preu de compra, (IVA inclòs)]

Exemple:

Un revenedor d'antiguitats compra un moble en 100 euros (IVA inclòs) i el ven en 200 euros (IVA inclòs).

Marge de benefici = 200-100 = 100 (IVA inclòs).

Base imposable = 100 ÷ (100 + 21) (1) x 100 = 82,64 euros

Quota meritada = 82,64 x 21% = 17,35 euros

Nota:

(1) Tipus impositiu general. Si es venguessin llibres, per exemple, la xifra seria un 4 no un 21, atès que les entregues de llibres tributen al tipus reduït del 4%.

2. Càlcul mitjançant el marge de benefici global.

S'aplica a determinats béns prèvia opció del subjecte passiu en presentar la declaració de començament de l'activitat o el mes de desembre anterior a l'any en què hagi d'assortir efectes, i fins a la seva renúncia, que no pot produir-se fins a la finalització de l'any natural següent.

Béns als que s'aplica:

  • Segells, efectes timbrats, bitllets i monedes d'interès filatèlic o numismàtic.

  • Discos, cintes magnètiques i altres suports sonors o d'imatge.

  • Llibres, revistes i altres publicacions.

  • Béns autoritzats pel Departament de Gestió Tributària de l'AEAT amb prèvia solicitud de l'interessat. L'Administració pot revocar aquesta autorització quan no es donin les circumstàncies que la van motivar.

La base imposable està constituïda pel marge de benefici global per a cada període de liquidació minorat en la quota de l'IVA que correspon a aquest marge.

Marge de benefici global:

[Precio de venda (IVA inclòs) de les entregues de béns del període de liquidació - Preu de compra (IVA inclòs) dels béns adquirits en aquell mateix período].

No es tenen en compte ni en compres ni en vendes, les entregues exemptes per exportació o operació assimilada, les relatives a zones franques, dipòsits francs i altres dipòsits, ni les relatives a règims duaners i fiscals.

Si aquest marge és negatiu, la base imposable serà zero i el marge s'afegirà a l'import de les compres del període següent.

Els subjectes passius han de realitzar una regularització anual de les seves existències de la següent manera:

Regularització d'existències

(Saldo final - saldo inicial) és:

  • Positiu : s'afegeix a les vendes de l'últim període
  • Negatiu : s'afegeix a les compres de l'últim període

A l'efecte d'aquesta regularització, en els casos d'inici o cessament en l'aplicació d'aquesta modalitat de determinació de la base imposable, ha de fer-se un inventari de les existències a la data de l'inici o del cessament, consignant el preu de compra dels béns o, si no, el valor del bé en la data de la seva adquisició. Aquests inventaris han de presentar-se en el termini de 15 dies des de l'inici o cessament. La seva presentació pot realitzar-se en la Delegació o Administració de l'AEAT del domicili fiscal o per via electrònica a través del procediment habilitat en la Seu electrònica per a la presentació de l'inventari d'existències per inici o cessament d'activitat subjecta a règims especials de l'IVA.