Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut

L'article 64.4 del RIVA estableix el contingut del llibre registre de les factures rebudes. No obstant això, ha d'advertir-se que la informació a recollir en aquest llibre és major en el cas de tractar-se de subjectes passius obligats a portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica:

1. Amb caràcter general, en el llibre registre de factures rebudes els empresaris o professionals hauran de numerar correlativament totes les factures, justificants comptables i documents de duanes corresponents als béns adquirits o importats i als serveis rebuts en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, tot això independentment del fet que l'operació estigui no subjecta, subjecta i no exempta o exempta.

Com veurem en analitzar el contingut del llibre registre de factures rebudes portat a través de la Seu electrònica, aquest número correlatiu ha de substituir-se pel nombre de la factura assignada per l'emissor.

Aquests documents s'anotaran en el Llibre Registre de factures rebudes.

En particular, s'anotaran les factures corresponents a les entregues que donin lloc a les adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'impost efectuats per empresaris i professionals.

Igualment, hauran d'anotar-se les factures o justificants comptables expedits per qui va realitzar l'entrega de béns o la prestació de serveis en els casos d'inversió del subjecte passiu.

Finalment, hauran d'anotar-se per separat les factures rectificatives a què es refereix l'article 15 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Segons s'estableix en l'article 64.4 del RIVA, en aquesta anotació es consignarà el seu número de recepció, la data d'expedició, la data de realització de les operacions, en cas que sigui diferent de l'anterior i així consti en l'esmentat document, el nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal de l'obligat a la seva expedició, la base imposable, determinada conforme als articles 78 i 79 de la Llei de l'IVA, i, si escau, el tipus impositiu i la quota tributària.

D'acord amb aquesta redacció, el contingut dels assentaments que conformen el llibre registre de factures rebudes serà el següent:

NÚM. de recepcióData d'expedicióData de realització operacions
(si és diferent de la data d'expedició)
Cognoms i nom, raó social o
denominació completa de l'obligat a expedir
NIF de l'obligat a expedirBI
(arts. 78 i 79)
TipusQuota
--- --- --- --- --- --- --- ---

Tal com s'ha esmentat en el capítol 6 d'aquest Manual, si l'operació s'ha efectuat conforme al règim especial del criteri de caixa, s'hauran d'incloure addicionalment les mencions a la data del pagament (parcial o total), l'import pagat i el mitjà de pagament utilitzat.

2. Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, de forma addicional al contingut recollit en els paràgrafs anteriors, haurà d'incloure's el següent detall per cada registre de factura, justificant comptable i document de Duanes corresponent a béns adquirits o importats i als serveis realitzats en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, tot això independentment del fet que l'operació estigui no subjecta, subjecta i no exempta o exempta, la següent informació:

 • En primer lloc i com única diferència de gran importància amb la informació coincident recollida en el llibre registre de factures rebudes tradicional, entenent com a tal el que no s'emporta a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, és que el número de recepció utilitzat se substitueix pel número, i si escau, sèrie que figuri en la factura. En el cas de documents de Aduanasel número de factura a consignar és el nombre del document duaner (DUA).

 • Tipus de factura expedida, indicant si es tracta d'una factura completa o, simplificada, així com si el registre respon a un assentament resum de factures.

 • Identificació, si escau, de si es tracta d'una rectificació registral a què es refereix l'article 70 del RIVA.

 • Descripció de les operacions.

 • Les mencions corresponents als règims especials de grup d'entitats (nivell avançat), agències de viatges, béns usats, objectes d'art o d'antiguitats i objectes de col·lecció, criteri de caixa, així com la menció a què l'operació és objecte d'inversió del subjecte passiu, o que la mateixa s'ha expedit en virtut d'una autorització en matèria de facturació o registrat a l'empara d'una autorització en matèria de simplificació de registre.

 • Quota tributària deduïble corresponent al període de liquidació en què es realitza l'anotació. Les regularitzacions de les deduccions no es registren en el llibre registre, sens perjudici que hagin de constar en les autoliquidacions corresponents.

 • Període de liquidació en el que es registren les operacions a què es refereixen les factures rebudes.

 • Data de registre comptable de la factura, del justificant comptable o del document de Duanes.

Com a conseqüència de l'eliminació d'unes altres obligacions formals (model 347, model 340 i model 390), s'ha d'informar d'una sèrie de qüestions addicionals a les tradicionalment informades en els llibres registre. Aquesta informació que es desenvolupa a través de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, és la següent:

 • Identificació de les factures rebudes corresponents a operacions d'arrendament de locals de negoci.

 • Les persones o entitats a què es refereixen els apartats 1 i 2 de l'article 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, han d'informar de les adquisicions de béns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional.

Finalment, també ha d'informar-se en aquest llibre registre, però només amb caràcter anual, durant els trenta primers dies del mes de gener següent a l'exercici al que es refereixin, i de forma agrupada:

 • Les agències de viatges que expedeixin les factures a què es refereix la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, hauran d'informar de les prestacions de serveis de transport de viatgers i dels seus equipatges per via aèria a què es refereix l'apartat 7.b) d'aquesta disposició addicional quarta.

 • Les entitats asseguradores hauran d'igualment informar de les operacions d'assegurances, en els mateixos termes que venien informant en les declaracions informatives, model 347 i 340, pels imports de les indemnitzacions o prestacions satisfetes.

3. Els documents de facturació rebuts s'anotaran un a un, però s'admet realitzar un assentament resum de les factures rebudes en una mateixa data, en què es faran constar els números inicial i final de les factures rebudes assignats pel destinatari, sempre que procedeixin d'un únic proveïdor, la suma global de la base imposable i la quota impositiva global i si les operacions es troben afectades pel règim especial del criteri de caixa (incloent-se en aquest cas la menció), sempre que l'import de les operacions documentades en les factures agrupades no excedeixi en el seu total conjunt de 6.000 euros, i a cadascuna d'elles de 500 euros, IVA no inclòs .

Igualment serà vàlida l'anotació d'una mateixa factura en diversos assentaments correlatius quan inclogui operacions que tributin a diferents tipus impositius.