Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions formals

Els subjectes passius acollits a aquest règim especial han de portar un Llibre Registre en el que anotin les operacions compreses en aquest règim especial, i han de conservar còpia del rebut acreditatiu del pagament de la compensació durant 4 anys a partir de la meritació de l'impost.

A més:

  • Si realitza altres activitats acollides al règim simplificat o del recàrrec d'equivalència, haurà de portar el Llibre Registre de factures rebudes on anotarà separadament les factures que corresponguin a les adquisicions de cada sector de l'activitat incloses les del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

  • Si realitza activitats en règim general o en un altre règim especial diferent dels anteriors, ha de complir respecte d'elles les obligacions establertes, havent d'anotar separadament en el Llibre Registre de factures rebudes les adquisicions del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.