Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligats al SII en el curs de l'exercici

Els subjectes passius que quedin obligats a portar els Llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària en el curs de l'exercici, hauran de remetre la totalitat dels registres de facturació de les operacions realitzades des de l'inici d'aquell mateix exercici. Aquests registres hauran de contenir la informació de les operacions realitzades durant aquest període que hagin de ser anotades en els llibres registre d'acord amb el que estableixen els articles 63.3, 64.4 i 66.3 del Reglament de l'IVA per a les persones i entitats diferents de les que es refereix l'article 62.6 del mateix Reglament.

Aquesta informació haurà de subministrar-se identificant que es tracta d'operacions corresponents al període de temps immediatament anterior a la inclusió del SII, per a la qual cosa s'utilitzarà una clau específica d'acord amb les especificacions recollides en l'Annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.

El termini de remissió de la informació anterior a la inclusió en el SII, serà des de la data de la inclusió fins al final de l'exercici.

Respecte al Llibre registre de béns d'inversió, els subjectes passius que quedin obligats al SII en el curs de l'exercici, hauran d'incloure les anotacions corresponents a tot l'exercici.

També hauran d'incloure les operacions corresponents a tot l'exercici respecte a la informació subministrada amb periodicitat anual.