Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Funcionament

1. Determinació de la base imposable operació per operació

Els subjectes passius que compleixin els requisits que veurem posteriorment tenen dues alternatives a cadascuna de les seves operacions:

 1. Aplicar el règim especial a les seves entregues:

  1. En les transmissions repercutiran l'IVA aplicant el tipus impositiu corresponent al bé entregat, aplicant un procediment especial de determinació de la base imposable.

  2. L'IVA suportat en les adquisicions dels béns revenuts no és deduïble, sens perjudici de la deducció dels restants quotes suportades en l'exercici de la seva activitat (telèfon, lloguers, reparacions, etc.).

  3. La base imposable serà el marge de benefici, minorat a l'IVA.

 2. Aplicar el règim general de l'impost. Sense necessitat de comunicació poden no aplicar el règim especial en les seves entregues, fet que suposa que:

  1. Han de repercutir l'IVA sobre la totalitat de la contraprestació.

  2. Poden deduir les quotes que eventualment haguessin suportat en l'adquisició dels béns revenuts, encara que sense poder practicar la deducció fins que es meritin les corresponents entregues.

2. Determinació de la base imposable de forma global

Quan el subjecte passiu hagi optat per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global, ha de determinar per aquest procediment la base imposable de totes les entregues de béns a què es refereix l'aplicació d'aquest règim de marge global, sense que pugui aplicar el règim general de l'impost respecte de tals entregues.