Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Introducció

1. Tipus de règims especials a l'IVA.

Al marge del règim general, existeixen els règims especials de l'IVA, que presenten unes característiques diferents entre si, tant quant a la seva compatibilitat amb unes altres operacions en règim general com en l'obligatorietat de la seva aplicació.

Els règims especials són:

 1. Règim simplificat.

 2. Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

 3. Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

 4. Règim especial aplicable a les operacions amb or d'inversió.

 5. Règim especial de les agències de viatges.

 6. Règim especial del recàrrec d'equivalència.

 7. Règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis.

 8. Règim especial del grup d'entitats.

 9. Règim especial del criteri de caixa.

Els règims especials tindran caràcter voluntari, llevat dels aplicables a les operacions amb or d'inversió (sens perjudici de la possibilitat de renúncia), agències de viatges i recàrrec d'equivalència.

El règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció s'aplicarà als subjectes passius que hagin presentat la declaració de començament d'activitats llevat de renúncia, que podrà efectuar-se per a cada operació i sense comunicació expressa a l'Administració.

El règim simplificat i el de l'agricultura, ramaderia i pesca s'aplicaran, llevat de renúncia dels subjectes passius exercitat en determinats terminis i forma.

Els règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis, s'aplicaran a aquells empresaris o professionals que hagin presentat les declaracions previstes en els articles 163 noniesdecies, 163 duovicies i 163 septvicies de la Llei de l'IVA (formulari 035) i que tinguin com Estat membre d'identificació Espanya.

El règim simplificat, donada la seva importància pràctica, es tracta en el capítol 7 d'aquest Manual pràctic dedicat exclusivament a les PIMES.

2. Opcions i renúncies expresses als règims especials

Amb caràcter general, les opcions i renúncies expresses a aquests règims, així com la seva revocació quan hagin de comunicar-se a l'Administració s'efectuen mitjançant la declaració censal (model 036 o 037, aquest últim només per als règims simplificat, agricultura, ramaderia i pesca i del criteri de caixa) a l'hora de presentar la declaració de començament de l'activitat o durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi d'assortir efectes.

Les opcions i renúncies s'entenen prorrogades per als anys següents, en tant no es revoquin expressament.

La renúncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca s'entén realitzada amb la presentació en termini, aplicant el règim general de l'impost, de l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què hagi d'assortir efectes o en la primera declaració presentada en cas d'inici de l'activitat després del seu començament.

La renúncia als règims simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca i del criteri de caixa té efectes per a un període mínim de tres anys.

En el règim de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció no pot revocar-se l'opció per la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global fins a la finalització de l'any natural següent.

La renúncia al règim d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques implica la renúncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca.

3. Determinació del volum d'operacions

És l'import total de les entregues de béns i prestacions de serveis meritades durant l'any natural anterior, incloses les exemptes de l'impost.

En el volum d'operacions no s'inclouen les quotes d'IVA, ni el recàrrec d'equivalència, ni la compensació a agricultors i ramaders.

No es tenen en compte:

 1. Les entregues ocasionals de béns immobles.

 2. Les entregues de béns d'inversió.

 3. Les operacions financeres i operacions exemptes relatives a l'or d'inversió que no siguin habituals de l'activitat empresarial o professional del subjecte passiu.

En cas de transmissió de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial o professional, el volum d'operacions de l'adquirent serà la suma de les seves operacions i les realitzades pel transmitent en relació amb el patrimoni transmès durant l'any natural anterior.

4. Sectors diferenciats d'activitat

La realització d'operacions subjectes als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, de l'or d'inversió o del recàrrec d'equivalència, tenen en qualsevol cas la consideració de sector diferenciat.

5. Quadre-resum dels règims especials

Règims especials i característiques
RègimCaràcterAplicacióRenúnciaCaracterístiquesEmpresaris o professionals
Règim simplificat Voluntari Automàtica llevat de renúncia Càlcul quota meritada per operacions corrents. L'IVA deduïble és el realment suportat llevat d'excepcions de l'art.123.U.a) LIVA Persones físiques i entitats de l'art.35.4 LGT que realitzin operacions de l'art.37 Rgto. IVA i no superin els límits determinats.
Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca Voluntari Automàtica llevat de renúncia Sense obligacions de liquidació i pagament de l'impost Titular d'explotació
Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció Voluntari (1) (1) Càlcul de la base imposable Revenedors de béns
Règim especial de les agències de viatges Obligatori Automàtica (2) Càlcul de la base imposable
 • Agències de viatges
 • Organització de circuits turístics
Règim especial de l'or d'inversió Obligatori Automàtica llevat de renúncia Exempció Comerciants d'or d'inversió
Règim especial del recàrrec d'equivalència Obligatori Automàtica No Sense obligacions de liquidació i pagament de l'impost Comerciants detallistes, persones físiques i entitats art. 35.4 LGT
Règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis Voluntari --- --- Presentació de declaracions des d'un únic Portal Web de l'Estat d'Identificació
 • Empresaris o professionals no establerts en la Comunitat acollits al Règim exterior a la Unió.
 • Empresaris o professionals acollits al Règim de la Unió.

 • Empresaris o professionals acollits al Règim d'importació.
Règim especial del grup d'entitats Voluntari --- Compensació de saldos en les autoliquidacions del grup Empresaris o professionals que formin part d'un grup d'entitats
Règim especial del criteri de caixa Voluntari --- Endarrerir la meritació i ingrés així com el dret de deducció fins al moment del cobrament i pagament respectiu Empresaris i professionals que no superin determinats límits

Notes a la taula:

(1) Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció. (tornar aplicació) (tornar renúncia)

 • En la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici de cada operació, s'aplica llevat de renúncia que pot efectuar-se per cada operació i sense necessitat de comunicar-la a l'Administració.
 • En la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global s'aplica prèvia opció expressa del subjecte passiu, sense possibilitat de renúncia, fins a la finalització de l'any natural següent.

(2) Com a excepció a aquest règim especial obligatori, els subjectes passius poden optar per l'aplicació del règim general de l'Impost, «operació per operació» respecte dels serveis que realitzin i dels que siguin destinataris empresaris o professionals que tinguin dret a la deducció o a la devolució de l'Impost. (Tornar)