Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

2. Regla d'utilització efectiva

Es  modifica la regla d'utilització efectiva de la qual aplicació permet la subjecció en el territori d'aplicació de l'impost (TAI) de les prestacions de serveis que segons les regles referents al lloc de realització del fet imposable, s'entenen realitzades fora de la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla, però el seu ús efectiu es produeix en aquest territori, en els següents termes:

  1. Amb efectes des de l'1 de gener de 2023:

    • En els casos  de prestacions de serveis entre empresaris i professionals, se suprimeix  la seva aplicació en aquells sectors i activitats amb dret a deducció de les quotes, mantenint-se, (fins al 26 de maig de 2023), en sectors que no generen tal dret, com el sector financer i d'assegurances. Així mateix, es manté en els serveis d'arrendament de mitjans de transport.

    • En els casos de prestacions de serveis a consumidors finals, s'estén la seva aplicació a la prestació de serveis intangibles.

  2. Amb efectes des del 26 de maig de 2023, en els casos de prestacions de serveis entre  empresaris i professionals, s' exclou la seva aplicació a les operacions financeres i d'assegurances.