Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

7. Inversió del subjecte passiu

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, s'introdueixen els següents canvis en el mecanisme d'inversió del subjecte passiu:

  • Quant a les entregues de béns :

    • S'estén la seva aplicació a les entregues de deixalles i deixalles de plàstic i de material tèxtil, per la qual cosa els adquirents d'aquests béns hauran d'ingressar l' IVA d'aquestes operacions.

    • S'exclou de la seva aplicació a les entregues de béns efectuades a favor de l'empresari o professional que faciliti l'entrega a través de la interfície digital i a les entregues de béns expedits o transportats fora de la Comunitat per qui ostenti la condició d'exportador, diferent del transmitent o l'adquirent no establert en el territori d'aplicació de l'impost, o per un tercer que actuï en nom i per compte del mateix.

  • En relació amb les prestacions de serveis, s'exclou de la seva aplicació passant per ingressar l'IVA el prestador del servei, en les següents operacions:

    • Les prestacions de serveis d'arrendaments de béns immobles que estiguin subjectes i no exemptes de l'Impost, efectuades per persones o entitats no establertes en el TAI per tal que puguin acollir-se al procediment general de deducció i de devolució.

    • Les prestacions de serveis d'intermediació en l'arrendament de béns immobles efectuats per empresaris o professionals no establerts en el TAI.