Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Gestió de l'impost

Els empresaris o professionals acollits al règim simplificat hauran de presentar les següents autoliquidacions:

1. Autoliquidacions

 • Les autoliquidacions corresponents als tres primers trimestres, es presentaran durant els vint primers dies dels mesos d'abril, juliol i octubre, en el model 303.

  En aquestes tres autoliquidacions s'efectuaran els ingressos a compte de la quota del règim simplificat, així com la liquidació de les operacions indicades en l'article 123, apartat un, lletra B, de la Llei de l'IVA (adquisicions intracomunitàries, inversió del subjecte passiu i transmissió i adquisició d'actius fixos), si no s'ha optat per la liquidació de tals operacions durant l'últim trimestre.

  La domiciliació dels pagaments d'aquests ingressos a compte dels trimestres primer, segon i tercer es podrà realitzar des del dia 1 fins al 15 dels mesos d'abril, juliol i octubre, respectivament.

  No obstant això, quan l'últim dia del termini per a la presentació de les autoliquidacions, d'acord amb el que ha establert per la seva normativa reguladora, sigui inhàbil, el termini de domiciliació bancària, s'ampliarà el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d'aquestes autoliquidacions.

 • L'autoliquidació final corresponent al quart trimestre, es presentarà també a través del model 303, durant els trenta primers dies del mes de gener de l'any posterior. Si el resultat és per ingressar, el pagament podrà domiciliar-se des del dia 1 fins al 25 del mes de gener.

  No obstant això, quan l'últim dia del termini per a la presentació de l'autoliquidació final, d'acord amb el que ha establert per la seva normativa reguladora, sigui inhàbil, el termini de domiciliació bancària, s'ampliarà el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d'aquesta autoliquidació.

  Addicionalment i amb la finalitat de reduir càrregues administratives, s'ha establert que aquells contribuents que compleixin determinats requisits establerts per Ordre ministerial, estaran exonerats de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de  l' IVA  (model 390) conforme al que estableix l'article 71 del Reglament de l'IVA. Aquesta exoneració no té caràcter opcional.

  El col·lectiu objecte d'exoneració d'aquesta obligació és l'integrat per subjectes passius de l'Impost obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzin exclusivament les activitats següents:

  1. Activitats que tributin en règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit, i/o

  2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

  L'exoneració es mantindrà en cas que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques.

  Per tant, l'empresari o professional acollit al règim simplificat exclusivament, ha de complimentar l'apartat específic reservat als subjectes passius exonerats de la Declaració-resum anual de l'Impost requerit a aquests efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost (model 303) corresponent a l'últim període de liquidació de l'any en relació amb les activitats a les que es refereix la declaració i el detall del volum total d'operacions realitzades en l'exercici.

  Aquesta exoneració no és procedent en cas que no existeixi obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici per haver declarat la baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors abans de l'inici del mateix.

2. Declaració-resum anual de l'IVA

A més de les autoliquidacions descrites (model 303), hauran de presentar la Declaració-resum anual de l'IVA, model 390, els empresaris o professionals acollits a aquest règim especial que no compleixin els requisits establerts per Ordre ministerial per ser objecte d'exoneració de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'IVA conforme al que estableix l'article 71 del Reglament de l'IVA.