Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

C) Concepte d'importacions de béns

Estan subjectes a l'IVA les importacions, sigui quin sigui el fi a què es destinin i la condició de l'importador.

Tenen la consideració d'importació:

 1. L'entrada a l'interior del país d'un bé que no compleix les condicions dels articles 9 i 10 del Tractat constitutiu de la CEE (avui, articles 23 i 24 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea) o, si es tracta d'un bé comprès en l'àmbit d'aplicació del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del carbó i de l'acer, que no estigui en lliure pràctica.

 2. L'entrada a l'interior del país d'un bé procedent d'un territori tercer, diferent dels béns a què es refereix el número anterior.

  No obstant això, quan algun dels  béns esmentats en els punts 1 i 2 es col·loquin (complint la legislació) des de la seva entrada en el territori d'aplicació de l'impost en les situacions a què es refereix l'article 23 o es vinculi als règims de l'article 24, ambdós de la Llei de l'IVA (a excepció del règim de dipòsit diferent del duaner), la importació es produirà quan  cessin les situacions o s'ultimin els règims assenyalats llevat que:

  • Sean objecto d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.

  • Determinin un noliejament o un arrendament de vaixells o aeronaus, o bé un arrendament dels objectes que s'incorporin a aquests vaixells i aeronaus, que siguin objecte d'una operació assimilada a l'exportació exempta.

 3. La ultimació  del règim de dipòsit diferent del duaner de béns prèviament importats i vinculats a aquest règim aplicant l'exempció de l'article 65 de la Llei de l'IVA, excepte en relació als béns objecte d'Impostos Especials a què es refereix la lletra b) de l'apartat cinquè de l'annex d'aquesta Llei que determinarà la realització d'una operació assimilada a una importació.  

  No es produirà importació ni operació assimilada a una importació quan els béns siguin  objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.

Reben el tractament de les importacions com operacions assimilades a aquestes:

 1. Els vaixells que haguessin obtingut l'exempció de l'IVA per afectació a la navegació marítima internacional o al salvament, a l'assistència marítima o a la pesca costanera i incompleixin els requisits exigits en relació amb l'exempció. 

 2. Les aeronaus que haguessin obtingut l'exempció de l'IVA per la dedicació essencial a la navegació aèria internacional i incompleixin els requisits exigits en relació amb l'exempció.

 3. Les adquisicions realitzades en el territori d'aplicació de l'impost dels béns de la qual entrega, adquisició intracomunitària o importació prèvies s'haguessin beneficiat de l'exempció de l'IVA  per règim diplomàtic o consular o organismes internacionals.

  No obstant el que disposa el paràgraf anterior, no serà d'aplicació quan l'adquirent expedeixi o transport immediat i definitivament aquests béns fora del territori de la Comunitat.

 4. El cessament de les situacions a què es refereix l'article 23 de la Llei de l'IVA o  la ultimació dels règims compresos en l'article 24 d'aquesta Llei,  dels béns de la qual entrega o adquisició intracomunitària per ser introduïts en ells s'hagués beneficiat de l'exempció, o haguessin estat objecte d'entregues o prestacions de serveis exemptes. En aquests casos, tampoc es considerarà operació assimilada a les importacions  el cessament d'aquestes situacions o la ultimació  d'algun dels règims assenyalats quan els béns siguin objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.

 5. La ultimació del règim de dipòsit diferent del duaner dels béns objecte d'Impostos Especials a què es refereix la lletra b) de l'apartat cinquè de l'annex de la Llei de l'IVA prèviament importats i vinculats a aquest règim aplicant l'exempció de l'article 65 d'aquesta Llei, llevat que siguin objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.