Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Condicions generals per a la presentació electrònica

Per poder presentar de forma electrònica per Internet el model 200 a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, serà necessari que:

  1. El contribuent disposi de Número d'Identificació Fiscal (NIF).

  2. La presentació electrònica es realitzi utilitzant un certificat electrònic reconegut emès conforme a l'establert en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica, i que sigui admès per l'Agència Tributària conforme al disposat en l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'estableixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

    Els procediments de sol·licitud, revocació i renovació dels esmentats certificats electrònics dependran de les condicions establertes per cada Autoritat de Certificació admesa per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

    En els casos en què la presentació electrònica es realitzi per apoderats o col·laboradors socials, seran aquests que hauran de disposar del seu certificat electrònic reconegut.

  3. El contribuent o, en el seu cas, el presentador de la declaració, complimenti el formulari d'ajuda (Societats WEB) mitjançant el qual es generarà el fitxer amb la declaració a enviar, o efectuï la transmissió d'un fitxer validat que s'hagués generat amb altres mitjans compatibles.