Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Presentació electrònica de la declaració a través d'Internet

La presentació de les declaracions de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol (model 200), ha de realitzar-se obligatòriament per via electrònica, en els termes establerts en l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

La presentació electrònica de les declaracions per Internet pot realitzar-se a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a la que es pot accedir directament a través de l'adreça següent electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es.

Els contribuents o les societats representants del grup fiscal que es trobin acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària hauran de tenir en compte el procediment establert en l'Ordre de 22 de desembre de 1999, per la qual s'estableix el procediment per a la presentació telemàtica de les declaracions-liquidacions que generin deutes o crèdits que hagin d'anotar-se en el compte corrent en matèria tributària.

Per conèixer les particularitats de la presentació electrònica de les declaracions en els casos de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o a la Comunitat Foral de Navarra, consulteu el Capítol 13 d'aquest Manual.

  1. Qui poden efectuar la presentació electrònica?
  2. Condicions generals per a la presentació electrònica
  3. Emplenament de la declaració mitjançant formulari Societats WEB
  4. Com es presenta la declaració?