Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Amb personalitat jurídica

S'inclouen tota classe d'entitats, qualsevol que sigui la seva forma o denominació, excepte les societats civils que no tinguin objecte mercantil.

Societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016, les societats civils que tinguin personalitat jurídica i objecte mercantil han deixat de tributar en el règim d'atribució de rendes i passen a ser contribuents de l'Impost sobre Societats.

En aquest sentit, la Direcció General de Tributs ha establert en nombroses consultes els requisits necessaris perquè les societats civils siguin considerades contribuents de l'Impost sobre Societats.En concret, considera que resulta precís determinar, en primer lloc, en quins casos es considera que la societat civil adquireix, des del punt de vista de l'Impost sobre Societats, personalitat jurídica i, en segon lloc, establir què ha d'entendre's per objecte mercantil.

En relació amb la primera qüestió, de conformitat amb el disposat a l'article 1669 del Codi Civil, la societat civil té personalitat jurídica sempre que els pactes entre els seus socis no siguin secrets.La societat civil requereix, per tant, una voluntat dels seus socis d'actuar davant tercers com una entitat.Per a la seva constitució no es requereix una solemnitat determinada, però resulta necessari que els pactes no siguin secrets.Traslladant l'anterior a l'àmbit tributari, es pot concloure que per considerar-se contribuent de l'Impost sobre Societats, és necessari que la societat civil s'hagi manifestat com a tal davant l'Administració tributària.Per tal motiu, a efectes de la seva consideració com contribuents de l'Impost sobre Societats, les societats civils hauran de constituir-se en escriptura pública o bé en document privat, sempre que aquest últim cas, l'esmentat document s'hagi aportat davant de l'Administració tributària als efectes de l'assignació del número d'identificació fiscal de les persones jurídiques i entitats sense personalitat, d'acord amb l'article 24.2 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Només en tals casos es considerarà que l'entitat té personalitat jurídica a efectes fiscals.

Addicionalment la consideració de contribuent de l'Impost sobre Societats requereix que la societat civil tingui un objecte mercantil. A aquests efectes, s'entendrà per objecte mercantil la realització d'una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis per al mercat en un sector no exclòs de l'àmbit mercantil.Per tant, quedaran excloses de ser contribuents de l'Impost sobre Societats les entitats que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres, pesqueres i de caràcter professional, a les quals resulti d'aplicació la Llei 2/2007, de societats professionals, per tal com les esmentades activitats són alienes a l'àmbit mercantil.

Dins de les entitats amb personalitat jurídica s'inclouen, entre d'altres:

  • Les societats anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.

  • Les societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.

  • Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.

  • Les societats unipersonals.

  • Les agrupacions d'interès econòmic.

  • Les agrupacions europees d'interès econòmic.

  • Les associacions, fundacions i institucions de tot tipus, tant públiques com privades.

  • Els ens públics (Administracions de l'Estat, Administració de les Comunitats Autònomes, Corporacions locals, Organismes Autònoms, etc.).