Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del quadre «Règim de les entitats navilieres en funció del tonatge» (pàgina 21 del model 200)

Les entitats que apliquin el règim especial de les entitats navilieres han d'emplenar aquest quadre, consignant les magnituds principals referides a aquest règim especial de la següent forma:

  • En la casella [N1] «Núm. de vaixells a què s'aplica el règim», es consignarà el nombre de vaixells a què se'ls aplica el règim especial, d'acord amb el previst a l'article 113 de la LIS.

  • En la casella [00630] «Base Imposable resultant d'aplicar l'escala de l'article 114 LIS», es consignarà l'import de la part de la base imposable que es correspongui amb l'explotació o titularitat dels vaixells als que resulti d'aplicació el règim especial.Aquest import s'obtindrà de l'aplicació de l'escala de gravamen establerta a l'article 114.1 del LIS.

  • En la casella [00631] «Importi de rendes generades en transmissions de vaixells (reserva, diferència entre l'amortització fiscal i comptable)», es consignarà l'import que correspongui a les rendes generades en la transmissió de vaixells la titularitat de la qual ja la tingués el contribuent quan va accedir al règim especial, o de vaixells utilitzats adquirits una vegada correspongui l'aplicació del mateix.L'esmentat import es determinarà segons el procediment indicat a l'article 114.2 del LIS.

  • Si sobre l'import de la renda recollida a la casella [00631] procedeix la compensació de bases imposables negatives, la quantia a compensar es consignarà en la casella [00632] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors».

  • En la casella [00579] «Base Imposable resultant de l'aplicació del règim», es consignarà la suma de la casella [00630] i de la casella [00631], minorada en el seu cas, per l'import de la compensació de bases negatives recollit a la casella [00632]:

    [00579] = [00630] + ([00631] – [00632])

  • Finalment, l'import consignat a la casella [00579] com a resultat de l'operació anterior, es traslladarà a la mateixa casella de la pàgina 13 del model 200, als efectes de poder determinar la base imposable d'aquestes entitats (consulti a l'efecte l'apartat «Determinació de la base imposable (pàgina 13 del model 200»).

A tenir en compte:

En el supòsit que es compensin bases imposables negatives de períodes anteriors amb la part de base imposable corresponent a les rendes derivades de la transmissió de vaixells afectes al règim, generades en períodes en què tals vaixells no estaven inclosos en el mateix, segons estableix el article 114.2 del LIS, s'haurà de tenir en compte el següent:

  • Les bases negatives que es compensin es consignaran en la casella [00632] de la pàgina 21 del model 200.L'import compensat no podrà ser superior al de la casella [00631] de la mateixa pàgina.

  • Així mateix, com totes les bases imposables negatives de períodes impositius anteriors a compensar es detallen a la pàgina 15 del model 200, l'import total que resulti a compensar, consignat en la casella [00547] de l'esmentada pàgina 15, s'haurà de traslladar a la mateixa casella de la pàgina 13 del model 200, minorant el seu import amb l'import consignat a la casella [00632] de la pàgina 21 de l'esmentat model.