Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

En primer lloc, les societats cooperatives que apliquin el règim especial previst en la Llei 20/1990, atenent la seva classificació, hauran de marcar una de les següents caselles de la pàgina 1 del model 200:

 • Casella [00017] Cooperativa protegida

  Marcaran aquesta casella les cooperatives que tinguin la consideració de protegides, d'acord amb el disposat a l'article 6 de la Llei 20/1990.

 • Casella [00018] Cooperativa especialment protegida

  Hauran de marcar aquesta casella les cooperatives que tinguin la consideració d'especialment protegides, per complir els requisits exigits a l'article 7 de la Llei 20/1990.

 • Casella [00080] Unions, federacions i confederacions de cooperatives

  Marcaran aquesta casella les unions, federacions i confederacions de cooperatives que, d'acord al disposat a l'article 79 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperativas, estiguin formades per cooperatives de qualsevol tipus i classe que constitueixin societats, agrupacions, consorcis i unions entre si, o amb altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, formalitzant convenis o acords, per al millor compliment del seu objecte social i per a la defensa dels seus interessos.

  Recordi:

  Segons s'estableix a l'article 36.b) de la Llei 20/1990, aquestes entitats tributaran en l'Impost sobre Societats pel règim de les entitats parcialment exemptes regulat al Capítol XIV del Títol VII de la LIS.

 • Casella [00019] Resta de cooperatives

  Marcaran aquesta casella les cooperatives que no tinguin la condició de cooperativa fiscalment protegida per incórrer en alguna de les causes de pèrdua de l'esmentada condició establertes a l'article 13 de la Llei 20/1990.

 • Caselles [00009] i [00010] Grups de cooperatives

  Els grups de cooperatives que tributin en el règim de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII del LIS i al Reial Decret 1345/1992, de 6 de novembre, pel qual es dicten normes per a l'adaptació de les disposicions que regulen la tributació sobre el benefici consolidat als grups de societats cooperatives, hauran de marcar aquestes caselles de la següent forma:

  1. Casella [00009] «Entitat dominant de grup fiscal»

   S'ha de marcar aquesta casella per indicar si la societat cooperativa declarant és la entitat dominant o entitat cap del grup fiscal.

   Les entitats que marquin aquesta casella hauran de complimentar també la casella [00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200, amb la finalitat d'identificar el grup fiscal a què pertanyen.

   En cas que es marqui aquesta casella es traslladarà directament el NIF de la societat cooperativa declarant, consignat en l'apartat d'identificació, al camp de la pàgina 1 del model 200 denominat «NIF de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)» que només pot ser complimentat per les entitats que hagin marcat les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal».

   Les societats cooperatives que marquin aquesta casella no hauran de complimentar les dades de les pàgines 15 a 20 ter, tret de la pàgina 19, pel que fa a l'aplicació de resultats, el detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys, i la pàgina 20 bis, en l'apartat de reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió.

  2. Casella [00010] «Entitat dependent de grup fiscal»

   S'ha de marcar aquesta casella per indicar si la societat cooperativa declarant és la entitat dependent dins del grup fiscal.

   Les societats cooperatives que marquin aquesta casella hauran de complimentar la casella[00040] «Número de grup fiscal» de l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200, amb la finalitat d'identificar el grup fiscal a què pertanyen.

   En cas que s'hagi marcat la casella [00010], la societat cooperativa declarant haurà de consignar el NIF de la societat cooperativa dominant o representant (en el cas de grups constituïts només per societats cooperatives dependents) en el camp denominat «NIF de l'entitat representant/dominant (inclosa en el grup fiscal)» de l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200.

   A més, les societats cooperatives que marquin la casella [00010] de la pàgina 1 del model 200, deuran consignar en el cas de grups la societat cooperativa del qual resideixi a l'estranger o estiguin sotmeses a la normativa foral, el número d'identificació de la societat cooperativa del grup a què pertanyen, en el camp «Núm. identificació de l'entitat dominant (en el cas de grups constituïts només per entitats dependents)» de l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200.

   Les societats cooperatives que marquin aquesta casella només hauran de complimentar a les pàgines 15 a 20 ter del model 200, els apartats relatius a l'aplicació de resultats, al detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys de la pàgina 19, així com l'apartat de reversió de les pèrdues per deteriorament de valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats pendents de reversió de la pàgina 20 bis.

   Les societats cooperatives no hauran de complimentar el quadre «Detall de compensació de quotes» de la pàgina 22 del model 200.

 • Grup de cooperatives multinacional

  En el cas que un grup de cooperatives constitueixi una multinacional, hauran de marcar les següents caselles:

  1. Casella [00081] Filial grup multinacional

   Marcaran aquesta casella les societats cooperatives que formin part d'un grup multinacional, amb independència de la seva tributació en el Règim de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII del LIS, per indicar si l'esmentada entitat declarant és una entitat dependent dins del grup multinacional.

   Recordi:

   Les societats cooperatives que marquin aquesta casella n'hauran de complimentar en l'apartat «Grup» de la pàgina 1 del model 200, la informació sol·licitada sobre la societat matriu última del grup multinacional, tant si aquesta és resident en territori espanyol com si resideix a l'estranger (pot consultar com es complimenta l'apartat «Grup» en el Capítol 2 d'aquest Manual pràctic).

  2. Casella [00082] Societat matriu última grup multinacional

   Marcaran aquesta casella les societats cooperatives que formin part d'un grup multinacional, amb independència de la seva tributació en Règim de consolidació fiscal regulat en Capítol VI del Títol VII del LIS, per indicar si l'esmentada entitat declarant és la entitat dominant o cap del grup multinacional.