Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses específiques

a) Resultats cooperatius

En la casella [C2] figuraran els despeses específiques necessaris per a l'obtenció d'aquest tipus d'ingressos recollits en el article 18 de la Llei 20/1990, entre els quals es pot destacar els següents:

  • L'import dels lliuraments de béns, serveis o subministraments realitzats pels socis, les prestacions de treball dels socis i les rendes dels béns el qual gaudeixi hagi estat cedit pels socis a la cooperativa, estimats pel seu valor de mercat conforme al disposat a l'article 15 de la Llei 20/1990, encara que figurin en comptabilitat per un valor inferior.

    Com excepció al còmput pel seu valor normal de mercat, l'article 15.3 de la Llei 20/1990 estableix que quan es tracti de cooperatives de consumidors i usuaris, habitatge, agràries o d'aquelles que, conforme als seus estatuts, realitzin serveis o subministraments als seus socis, es computaran pel preu pel qual efectivament s'haguessin realitzat les mateixes, sempre que no resulti inferior al cost de tals operacions inclosa la part corresponent de les despeses generals de l'entitat.En cas contrari, s'aplicarà aquest últim.

  • Els interessos meritats pels socis i associats per les seves aportacions obligatòries o voluntàries al capital social.

b) Resultats extracooperatius

En la casella [E2] figuraran els despeses específiques necessaris per a l'obtenció d'aquest tipus d'ingressos i imputables a aquest tipus de resultats.