Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Ingressos computables

a) Resultats cooperatius

En la casella [C1] es consignaran els ingressos que tinguin la naturalesa de cooperatius, i que són els enunciats en el article 17 de la Llei 20/1990:

 • Els procedents del exercici de l'activitat cooperativizada realitzada amb els mateixos socis.

 • Les quotes periòdiques satisfetes pels socis.

 • Les subvencions corrents.

 • Les imputacions a l'exercici econòmic de les subvencions de capital en la forma prevista en les normes comptables que siguin aplicables.

 • Els interessos i retorns procedents de la participació de la cooperativa, com a soci o associat, en altres cooperatives.

 • Els ingressos financers procedents de la gestió de la tresoreria ordinària, necessària per a la realització de l'activitat cooperativizada.

b) Resultats extracooperatius

En la casella [E1] es consignaran aquells ingressos que tinguin el caràcter de rendiments extracooperatius, segons el disposat en el article 21 de la Llei 20/1990:

 • Els procedents del exercici de l'activitat cooperativizada quan fos realitzada amb persones no socis.

 • Els obtinguts de inversions o participacions financeres en societats de naturalesa no cooperativa.

 • Els obtinguts de activitats econòmiques o fonts alienes a les finalitats específiques de la cooperativa.

Dins dels resultats extracooperatius s'inclouran els procedents de les Seccions de Crèdit de les cooperatives, a excepció dels resultants de les operacions actives realitzades amb els socis, dels obtinguts a través de cooperatives de crèdit i dels procedents d'inversions en fons públics i valors emesos per Empreses públiques, que es consideraran, per tant, resultats cooperatius.

Finalment, indicar que el article 13.10 de la Llei 20/1990 estableix que una de les condicions para perdre la condició de cooperativa fiscalment protegida, és que el volum d'operacions amb tercers no socis superi el 50 per cent del total d'operacions de la cooperativa.

Exemple:

Una cooperativa de primer grau dedicada a l'elaboració de vi adquireix raïm a una altra cooperativa no soci:

 • D'aquestes operacions es deriven, en el seu cas, resultats extracooperatius.

 • Si aquestes operacions superen un volum superior al 50 per cent del total, es perdrà la condició de cooperativa fiscalment protegida.