Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Quota íntegra prèvia després de la reserva d'anivellament

Aquesta casella només podrà ser emplenada quan l'entitat declarant sigui una societat cooperativa.

Les societats cooperatives hauran de consignar en la casella [01331] «Quota íntegra prèvia després de la reserva d'anivellament» de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulti d'aplicar els ajustaments recollits a les caselles [01285] i [01286] «Reserva d'anivellament convertit en quotes (només entitats de l'article 101 LIS)» corresponents a l'aplicació de l'esmentada reserva, realitzant el següent càlcul:

Casella [01331]= [00560] + [00210] - [00480] + [00408] - [01037] - [00561] + [01285] - [01286]

S'ha de complir que el resultat de l'operació [00560] + [00210] – [00480] + [00408] – [01037] sigui positiu i superior o igual a l'import contingut a la casella [00561], prenent els seus imports en termes absoluts.

Les caselles [00210], [00480], [00408] i [01037] només poden ser positives, zero o ser en blanc.És a dir, no podran tenir valor negatiu.