Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)

Regulació: Article 23 LIS

La quota íntegra de les societats cooperatives és la suma algebraica de les quantitats resultants d'aplicar a la base imposable (positiva o negativa) desagregada en els resultats cooperatius i extracooperatius, els tipus de gravamen corresponents, quan l'esmentada suma resulti positiva.

L'import de la quota íntegra es consignarà en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, i serà el resultat de la següent operació:

[00562] = [00560] + [00210] - [00480] + [00408] - [01037]- [00561]

L'import de la casella [00562] no podrà ser negatiu en cap cas.

Si la casella [00562] resultés igual a zero, se'n consignarà també «zero» en les caselles [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» y [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, passant directament a complimentar, en el seu cas, les caselles corresponents a les retencions de l'exercici (caselles [01785] a [01799]) fins a determinar la quantitat resultant de la liquidació (caselles [00621] i, en el seu cas [00622] relatives al «Líquid a ingressar o per retornar» de la pàgina 14 bis del model 200).

En els apartats següents, es detalla com han de calcular la quota íntegra (casella [00562]) les societats cooperatives: