Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques estrangeres

Regulació: Article 36.2 LIS

 • Per aplicar la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada realitzades a les Canarias, les entitats hauran de complir els requisits generals establerts per a aquestes deduccions en l'article 36.2 de la LIS.

 • Els percentatges de deducció establerts en l'article 36.2 de la LIS s'incrementaran segons el que disposa l'article 94.1 a) de la Llei 20/1991, per la qual cosa s'aplicaran els següents percentatges:

  • El 54 per cent respecte del primer milió de base de la deducció (el major de: 30% x 1,8 = 54% o 30% + 20% = 50%). Aquest percentatge del 54 per cent podrà aplicar-se sempre que la intensitat d'ajuda no excedeixi el 50 per cent dels costos subvencionables, en els termes establerts per l'article 54 del Reglament (UE ) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

   El 45 per cent sobre l'excés d'aquest import (el major de 25% x 1,8 = 45% o 25% + 20% = 45%).

  • El 54 per cent de la base de la deducció (el major de: 30% x 1,8 = 54% o 30% + 20% = 50%), quan el productor s'encarregui de l'execució de serveis d'efectes visuals i les despeses realitzades en territori espanyol siguin inferiors a 1 milió d'euros.

   L'import d'aquesta deducció no podrà superar l'import que estableix el Reglament (UE ) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis .

 • En consonància amb el que disposa l'article 36.2 de la LIS que estableix que la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques estrangeres queda exclosa del límit a què es refereix l'últim paràgraf article 39.1 de la LIS, els límits aplicables a aquesta deducció no s'incrementaran d'acord amb el que disposa l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, per la qual cosa aquesta deducció no estarà subjecta al límit conjunt del 60/90 o del 70/100 (La Palma, La Gomera i El Hierro) per cent.

 • La disposició addicional catorzena de la Llei 19/1994 estableix, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, un límit específic per a aquesta deducció, indicant que el seu import no podrà ser superior al resultat d'incrementar en un 80 per cent l'import màxim recollit en l'article 36.2 de la LIS, quan es tracti de despeses realitzades a les Canarias. Per tant, l'import màxim d'aquesta deducció serà de 18 milions d'euros (10 milions d'euros x 1,8).

  Així mateix, aquesta disposició estableix quant a l'import mínim de despesa que fixa la lletra a) de l'article 36.2 de la LIS, que les despeses realitzades a les Canarias d'animació d'una producció estrangera hauran de ser superiors a 200.000 euros. En relació amb l'execució de serveis d'efectes visuals, serà d'aplicació el que disposa la l etra b) de l'article 36.2 de la LIS.