Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Especialitats del Règim Fiscal

Regulació:Articles 43 Llei 19/1994

Les entitats de la ZEC tributaran en l'Impost sobre Societats amb les següents especialitats:

 1. Aplicaran el tipus de gravamen especial del 4 per cent a aquella part de la base imposable que correspongui a les operacions que realitzin material i efectivament en l'àmbit geogràfic de la ZEC.

  A tenir en compte: 

  Segons el disposat en la disposició addicional catorzena bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, en el cas de sucursals de la ZEC d'entitats amb residència fiscal a Espanya, la aplicació del tipus de gravamen especial no impedirà a les esmentades entitats de formar part d'un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal previst al Capítol VI del Títol VII de la LIS.

  En aquests casos, la part de la base imposable de l'entitat que formi part d'un grup fiscal i que sigui atribuïble a la sucursal de la ZEC no s'inclourà en la base imposable individual de l'entitat a efectes de la determinació de la base imposable del grup fiscal, sent objecte de declaració separada en els termes que reglamentàriament es determinin (consulti l'apartat relatiu a com han d'emplenar les entitats de la ZEC el model 200).

 2. Portaran la seva comptabilitat d'acord amb el disposat en el Codi de Comerç i altres normativa comptable que els sigui d'aplicació, amb les següents especialitats:

  1. Deuran individualitzar en comptes separats les operacions que han de figurar en el numerador de la fracció per la qual es calcula el percentatge que s'aplicarà sobre la base imposable per determinar la part que es gravarà al tipus especial.

  2. Deuran portar comptabilitat separada de la qual portin les sucursals a què no s'apliquin els beneficis de la ZEC.

  3. Deuran incloure en la memòria un desglossament de la part del compte de pèrdues i guanys, així com de tots aquells comptes que reflecteixen aplicació del benefici, que procedeixi de les operacions realitzades efectivament i materialment en l'àmbit geogràfic de la ZEC.

A tenir en compte:

Aquest règim fiscal no serà aplicable a les entitats ZEC en els períodes impositius en què es presentin les circumstàncies d'incompatibilitat entre ajuts d'Estat recollides en la disposició addicional dotzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.