Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del quadre «Règim Especial de la reserva per a inversions en les Canàries (Llei 19/1994)» (pàgina 22 del model 200)

Les entitats que hagin aplicat la RIC en qualsevol període impositiu iniciat dins dels anys 2016 a 2021 inclusivament, hauran d'emplenar aquest quadre de la forma en què s'indica a continuació:

Quadre RIC:

 • A la columna «Pendent de materialitzar RIC al principi de període» es consignaran les quantitats en què es va reduir la base imposable dels exercicis 2016 a 2020, per la reserva per a inversions en les Canàries que al principi del període encara no s'han materialitzat en cap de les inversions a què es refereixen les lletres A, B, B bis, C i D de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

 • Les columnes «Aplicat/materialitzat en aquesta liquidació» es complimentaran:

  • A la columna «Inversions previstes lletres A i B art. 27.4 Llei 19/1994», s'haurà de consignar l'import d'aquelles quantitats en què es va reduir la base imposable dels exercicis anteriors des de 2016 (dotades comptablement als exercicis següents), que s'hagin materialitzat en el període impositiu objecte de declaració, en alguna de les inversions previstes en les lletres A i B de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

  • A la columna «Inversions previstes lletres B bis, C i D art. 27.4 Llei 19/1994», s'haurà de consignar l'import d'aquelles quantitats en què es va reduir la base imposable dels exercicis anteriors des de 2016 (dotades comptablement als exercicis següents), que s'hagin materialitzat, en el període impositiu objecte de declaració, en alguna de les inversions previstes en les lletres B bis, C i D de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

  • A la columna «Inversions anticipades considerades materialització de la RIC en aquesta liquidació» s'haurà de consignar l'import d'aquelles inversions realitzades en els períodes anteriors o en aquest mateix període que es consideren materialització anticipada de la RIC en aquest exercici.

 • A la columna «Pendent de materialitzar RIC al final de període » s'haurà de consignar l'import de les quantitats que van reduir la base imposable i que queden pendents de materialitzar al final del període.Segons el disposat a l'article 27.4 Llei 19/1994 les quantitats destinades a la RIC s'hauran de materialitzar en el termini màxim de tres anys, explicats des de la data de la meritació de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha dotat la mateixa.

 • En la casella [00927] «Import de la dotació RIC amb càrrec a beneficis de 2021», s'haurà de consignar la quantitat en què es va reduir la base imposable en el període impositiu objecte de declaració per haver realitzat la dotació a la reserva per a inversions en les Canàries (dotada comptablement a l'exercici següent amb càrrec als beneficis de l'esmentat exercici), d'acord amb el límit i altres condicions establertes a l'article 27 de la Llei 19/1994.

  L'import que es consigni en aquesta casella [00927] haurà de coincidir amb l'ajustament negatiu de la casella [00404] «Reserva per a inversions en les Canàries (Llei 19/1994)» de la pàgina 13 del model 200.

  Recordi:

  Els contribuents de l'Impost sobre Societats que practiquin la reducció corresponent a la reserva per inversions en les Canàries, estaran obligats a presentar dins del termini establert per a la presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats, la declaració informativa aprovada per l'Ordre HAP/296/2016, de 2 de març, per la que s'aprova el model 282 «Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajuts d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea.»

Quadro inversions anticipades:

 • A la columna «Pendent de dotar RIC al principi de període» es consignaran les inversions anticipades de futures dotacions a la RIC que s'haguessin realitzat als exercicis 2017 a 2020, respecte de les quals, al principi de període, encara no s'ha dotat la RIC, i aconseguirà càrrec en benefici d'exercicis següents.

 • A la columna «Inversions previstes lletres A i B art. 27.4 Llei 19/1994», es consignarà l'import de les inversions anticipades realitzades a l'exercici 2021 pendent de futures dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries (fins i tot en el supòsit que aquestes últimes siguin amb càrrec als beneficis de l'exercici 2021).La inversió anticipada és la que es realitza amb caràcter previ a l'obtenció del benefici amb càrrec al qual es dotarà la RIC, amb independència que la primera dotació de la RIC aconsegueixi càrrec a beneficis de l'any en què es va invertir o que la dotació d'aquell any cobreixi o no el total de la inversió anticipada.En aquesta casella es consignaran les inversions que s'hagin efectuat durant 2021 en qualsevol d'aquelles a les quals es refereixen les lletres A i B de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

 • A la columna «Inversions previstes lletres B bis, C i D art. 27.4 Llei 19/1994», s'haurà de consignar l'import de les inversions anticipades realitzades a l'exercici 2021 pendent de futures dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries (fins i tot en el supòsit que aquestes últimes siguin amb càrrec als beneficis de l'exercici 2021).La inversió anticipada és la que es realitza amb caràcter previ a l'obtenció del benefici amb càrrec al qual es dotarà la RIC, amb independència que la primera dotació de la RIC aconsegueixi càrrec a beneficis de l'any en què es va invertir o que la dotació d'aquell any cobreixi o no el total de la inversió anticipada.En aquesta casella es consignaran les inversions que s'hagin efectuat durant 2021 en qualsevol d'aquelles a les quals es refereixen les lletres B bis, C i D, de l'article 27.4 de la Llei 19/1994.

 • A la columna «Pendent de dotar RIC al final de període» s'haurà de consignar l'import de les inversions anticipades de futures dotacions a la RIC que s'haguessin realitzat i que, a fi de període, encara estan pendents de dotar la RIC amb càrrec en benefici d'exercicis següents, si bé aquestes dotacions s'hauran de realitzar amb càrrec a beneficis fins al 31 de desembre de 2021.

  Recordi:

  En el període impositiu en què es realitzin les inversions anticipades s'haurà de comunicar la materialització i el seu sistema de finançament conjuntament amb la declaració de l'Impost sobre Societats (consulti l'apartat «Documentació que s'ha de presentar abans de la declaració» del Capítol 1 d'aquest Manual Pràctic).