Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Inversions anticipades

Regulació:Article 27.11 Llei 19/1994

Segons s'estableix en el primer paràgraf de l'article 27.11 de la Llei 19/1994, els contribuents podran dur a terme inversions anticipades, que es consideraran com a materialització de la RIC que es doti amb càrrec a beneficis obtinguts en el període impositiu en què es realitza la inversió o en els tres posteriors, sempre que es compleixin els restants requisits exigits en el mateix.

Aquestes dotacions s'hauran de realitzar amb càrrec a beneficis fins i tot el 31 de desembre de 2021.

A tenir en compte:

Amb efectes des del 30 de desembre de 2020, la disposició transitòria vuitena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries estableix que el termini al que es fa referència en el primer paràgraf de l'article 27.11 de la Llei 19/1994, serà de quatre anys per a les inversions anticipades materialitzades el 2017.

En el període impositiu en què es realitzin les inversions anticipades s'haurà de comunicar la materialització i el seu sistema de finançament conjuntament amb la declaració de l'Impost sobre Societats (consulti l'apartat «Documentació que s'ha de presentar abans de la declaració» del Capítol 1 d'aquest Manual Pràctic).

Les inversions anticipades realitzades en un període impositiu iniciat abans d'1 de gener de 2015 es consideraran materialització de la reserva per a inversions de beneficis obtinguts en un altre període impositiu posterior iniciat igualment abans de l'esmentada data, i es regularan pel disposat a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, segons redacció vigent a 31 de desembre de 2014.