Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

B.1) Cas general (empreses amb percentatge únic)

Casella 16.Base del pagament fraccionat

A la casella [16] consignaran la base del pagament fraccionat els contribuents que, per tributar per un únic tipus de gravamen en el període impositiu en curs, apliquin sobre ella el corresponent i únic percentatge.

Casella [16] = casella [13] - casella [44] - casella [14] + casella [45] - casella [46], sense poder ser negativa.

Casella 17.Percentatge

Per al pagament fraccionat de l'exercici 2018 i següents, aquesta casella es calcularà de la següent forma:

Casella [17] = 5/7 x tipus de gravamen indicat a la casella de tipus de gravamen tot això arrodonit per defecte a la unitat anterior, sempre que la xifra de negocis de l'entitat en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu sigui menor de 10 milions d'euros.

Tipus de gravamenPercentatge aplicable
30 21
25 17
20 14
15 10
10 7
4 2
1 0
0 0

No obstant això, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu del qual, sigui almenys de 10 milions d'euros, aquesta casella es calcularà doni-la següent forma:

Casella [17] = 19/20 x tipus de gravamen indicat a la casella de tipus de gravamen tot això arrodonit per excés.

Tipus de gravamenPercentatge aplicable
30 29
25 24
20 19
15 15
10 10
4 4
1 1
0 0

Cas especial: Si marca la casella «Entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge» la Casella [17] ha de ser, en tot cas, 25.

Casella 47.Dotacions de l'art. 11.12 de la LIS (DONA 7a Llei 20/1990) (només cooperatives)

La disposició addicional setena de la Llei 20/1990, la qual entre altres especialitats, per a les cooperatives a les quals resulti d'aplicació la Llei 20/1990, estableix que el límit a què es refereix l'article 11.12 del LIS (70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seva integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establerta a l'article 25 del LIS i a la compensació de bases imposables negatives), es referirà a la quota íntegra positiva, sense tenir en compte la seva integració ni la compensació de quotes negatives.

En les societats cooperatives, s'aplicarà posteriorment a aplicar el tipus de gravamen, sent necessari que es converteixi l'import de la mateixa a quota, en funció del tipus de gravamen que correspongui.

Les societats cooperatives que apliquin aquest límit duran a terme l'ajustament positiu o negatiu que procedeixi del mateix en aquesta casella i no practicaran per aquesta raó cap correcció al resultat comptable amb caràcter previ a la determinació de la base imposable.

Casella 40.Compensació de quotes negatives de períodes anteriors (només cooperatives)

Les cooperatives emplenaran en aquesta casella les quotes negatives a compensar de períodes anteriors.

La compensació de quotes negatives de períodes anteriors és limitada al 70 per cent de la quota íntegra prèvia a la seva compensació.No obstant això, i tal com estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 20/1990, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, el límit establert a l'article 24.1 de la Llei 20/1990 se substituirà pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d'euros.

En tot cas, seran compensables en el període impositiu quotes íntegres per l'import que resulti de multiplicar 1 milió d'euros al tipus de gravamen general de l'entitat.

La limitació a la compensació de quotes negatives indicada en els paràgrafs anteriors no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a treus i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent per al cas en què l'import net de la xifra negocis sigui almenys 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu.

Caselles 48 i 49.Reserva d'anivellament (art. 105 LIS) convertida en quotes (només entitats de l'art. 101 LIS)

La reserva d'anivellament, és un incentiu fiscal aplicable a les entitats de reduïda dimensió, (aquelles l'import de la xifra de negocis haguda de les quals en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 milions d'euros) que apliquin el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 del LIS.En aquest sentit, en les correccions al resultat comptable no està inclosa la quantitat corresponent a la reserva d'anivellament.Després de les correccions al resultat comptable, s'obté una base imposable prèvia, sobre la qual s'aplicaria la compensació de bases imposables negatives), i s'obté la base imposable, sobre la qual, en el seu cas, s'aplicaria la reserva d'anivellament, que ha de tenir-se en compte a efectes dels pagaments fraccionats, tal com assenyala l'article 105.5 del LIS i que pot minorar o addicionar aquesta base imposable.

Així, sempre que es compleixin els requisits previstos a l'article 101 del LIS i s'apliqui el tipus general de gravamen (que l'aplicaran les societats cooperatives que no tinguin la consideració de fiscalment protegides), es podrà minorar la base imposable positiva (sempre que no superi l'import d'1 milió d'euros) en fins al 10 per cent del seu import.En cas de minorar la base imposable, s'haurà de dotar una reserva amb càrrec als resultats positius de l'exercici per l'import de l'esmentada minoració.L'import de minoració, convertit en quotes mitjançant l'aplicació del tipus de gravamen, que en el seu cas correspongui s'haurà d'incloure a la casella [49].

Aquestes quantitats, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius a l'acabament del període impositiu en què es realitzi l'esmentada minoració, si el contribuent té una base imposable negativa i fins a l'import de la mateixa.L'import d'addició, convertit en quotes mitjançant l'aplicació del tipus de gravamen, que en el seu cas correspongui s'haurà d'incloure a la casella [48].

Aquestes caselles seran les utilitzades per les societats cooperatives que, en el seu cas, compleixin els requisits per aplicar aquest incentiu fiscal.

Casella 18.Resultat previ

Es consignarà en aquesta casella l'import que resulta d'aplicar sobre la base del pagament fraccionat, consignada a la casella [16], el percentatge consignat a la casella [17], al que se li afegirà l'import de les caselles [47] i [48] i es minorarà per l'import de la casella [49], tal com es pot veure a continuació:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] + [48] - [49]

En el cas de les societats cooperatives quan calculin l'import a consignar a la casella [18], tindran en compte també l'import de la casella [40] sobre la compensació de quotes negatives de períodes anteriors, que quedarà de la següent forma:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] – [40]

Així mateix, en el cas de societats cooperatives que no tinguin la consideració de fiscalment protegides, quan calculin l'import a consignar a la casella [18], tindran en compte a més de la casella [40], l'import de les caselles [48] i [49] referides a la reserva d'anivellament:

casella [18] = [[16] x ([17]/100)] + [47] – [40] + [48] - [49]