Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

B) Càlcul del pagament fraccionat:modalitat article 40.3 del LIS

Casella 04.Resultat comptable (després del IS)

Es consignarà a la casella [04] el resultat del compte de pèrdues i guanys després de l'Impost sobre Societats.

Caselles 05 i 06.Correcció per Impost sobre Societats

A la casella [05] es consignarà l'import corresponent als augments al resultat del compte de pèrdues i guanys per Impost sobre Beneficis i a la casella [06] el corresponent a les disminucions.

Casella 37.Reversió del 30 per cent de l'import de les despeses d'amortització comptable (excloses empreses de reduïda dimensió)

Es consignarà a la casella [37] l'import corresponent a les disminucions per la reversió dels ajustaments que durant els períodes impositius iniciats el 2013 i 2014, van efectuar les entitats que no tenen la consideració de reduïda dimensió i que com a conseqüència del previst a l'article 7 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, van haver de consignar un augment al resultat del compte de pèrdues i guanys.

A la casella [07] es consignarà l'import corresponent al total d'augments al resultat del compte de pèrdues i guanys excepte la correcció per impost sobre societats, i a la casella de la casella [08] el corresponent a les disminucions, excepte la correcció corresponent a l'impost sobre societats i la reversió de l'ajustament per la limitació de les amortitzacions fiscalment deduïbles practicada als exercicis anteriors.

Caselles 38 i 39.Total correccions al resultat comptable

Es recolliran en aquestes caselles els totals d'augments i disminucions, respectivament, per les correccions anteriors, de les caselles [05], [37] i [07], i [06] i [08].

Són imports calculats:

  • casella [38] = casella [05] + casella [07]
  • casella [39] = casella [06] + casella [37] + casella [08]

Casella 13.Base Imposable prèvia

És un import calculat a través de la següent fórmula:

casella [13] = casella [04] + casella [38] - casella [39]

Casella 44.Romanent reserva de capitalització no aplicada per insuficiència de base

Únicament consignaran aquesta casella els contribuents el tipus de gravamen dels quals es correspongui amb el previst en els apartats 1 o 6 de l'article 29 de la LIS, quan es donin els requisits previstos a l'article 25.1 del LIS, i sempre que no s'hagi pogut reduir la totalitat del 10 per cent de l'increment de fons propis en la declaració de l'Impost sobre Societats (model 200), podent aplicar d'aquesta manera, el romanent pendent per insuficiència de quota de quantitats corresponents a anys anteriors.

En aquest sentit, la reducció en la base imposable d'un determinat període impositiu relativa a la reserva de capitalització, es correspon amb el 10 per cent de l'increment dels fons propis, per a la determinació dels quals resulta imprescindible que s'hagi produït el tancament de l'exercici.Això significa que l'aplicació de la reserva de capitalització no pot tenir-se en compte en la determinació de la base imposable aplicable als pagaments fraccionats, ja que el període impositiu no haurà acabat i no haurà tingut lloc el tancament de l'exercici, no s'haurà pogut determinar el possible increment de fons propis que determinaria la reducció de la base imposable.Això només es podrà determinar en la declaració del corresponent període impositiu que, d'acord amb l'article 124.1 del LIS, es presentarà en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

En conseqüència, en els pagaments fraccionats no podrà figurar una reducció per aquest concepte (reserva de capitalització) en la part de la base imposable a partir de la qual es determinen tals pagaments fraccionats.Al contrari, sí que podrà figurar una reducció per la reserva de capitalització, però corresponent a les quantitats pendents d'aplicació de la reducció d'anys anteriors, que és el que figurarà en aquesta casella, en concepte de romanent de reserva de capitalització no aplicada per insuficiència de base.

Casella 14.Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors

Es consignarà l'import de les bases imposables negatives de períodes anteriors que són objecte de compensació a efectes d'aquesta declaració.Pren el valor zero si la casella [13] – casella [44] és negativa o zero.

La compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors és limitada al 70 per cent de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització establerta a l'article 25 del LIS i a la seva compensació.No obstant això, i tal com estableix la disposició addicional quinzena del LIS, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, els límits establerts en article 11.12, en el primer paràgraf de l'article 26.1, en la lletra e) de l'article 62.1 i en les lletres d) i e) de l'article 67, del LIS se substituiran pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d'euros.

En tot cas, es podran compensar en el període impositiu bases imposables negatives fins a l'import d'1 milió d'euros.

La limitació a la compensació de bases imposables negatives indicada anteriorment, no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a treus i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors del contribuent.Les bases imposables negatives que siguin objecte de compensació amb les esmentades rendes no es tindran en consideració respecte de l'import d'1 milió d'euros a què es refereix el paràgraf anterior.

Caselles 45 i 46.Reserva d'anivellament (art. 105 LIS) (només entitats de l'art. 101 LIS)

La reserva d'anivellament és un incentiu fiscal aplicable a les entitats de reduïda dimensió (aquelles l'import de la xifra de negocis haguda de les quals en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 milions d'euros) que apliquin el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 del LIS.En aquest sentit, en les correccions al resultat comptable no està inclosa la quantitat corresponent a la reserva d'anivellament.

Després de les correccions al resultat comptable, s'obté una base imposable prèvia, sobre la qual s'aplicaria, en el seu cas, el romanent de reserva de capitalització no aplicat per insuficiència de base i posteriorment es realitzaria la compensació de bases imposables negatives, i s'obté la base imposable, sobre la qual, en el seu cas, s'aplicaria la reserva d'anivellament, que ha de tenir-se en compte a efectes dels pagaments fraccionats, tal com assenyala l'apartat 4 de l'article 105 del LIS i la qual pot minorar o addicionar aquesta base imposable.Així i sempre que es compleixin els requisits previstos a l'article 105 del LIS, es podrà minorar la base imposable positiva (sempre que no superi l'import d'1 milió d'euros) en fins al 10 per cent del seu import.En cas de minorar la base imposable, s'haurà de dotar una reserva amb càrrec als resultats positius de l'exercici per l'import de l'esmentada minoració.Així, l'import de minoració s'haurà d'incloure a la casella [46].

Aquestes quantitats, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius a l'acabament del període impositiu en què es realitzi l'esmentada minoració, si el contribuent té una base imposable negativa i fins a l'import de la mateixa.L'import d'addició, s'haurà d'incloure a la casella [45].

Finalment, cal tenir en compte que les societats cooperatives que, en el seu cas, compleixin els requisits per aplicar aquest incentiu fiscal no emplenaran aquestes caselles.S'aplicarà posteriorment a aplicar el tipus de gravamen, sent necessari que es converteixi l'import de la mateixa a quota, en funció del tipus de gravamen que correspongui.

Base del pagament fraccionat

Constituirà la base del pagament fraccionat, la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural determinada segons les normes previstes en aquesta Llei.Els contribuents el període impositiu dels quals no coincideixi amb l'any natural realitzaran el pagament fraccionat sobre la part de la base imposable corresponent als dies transcorreguts des de l'inici del període impositiu fins al dia anterior a l'inici de cada un dels períodes d'ingrés del pagament fraccionat.