Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

B.2) Casos específics (entitats amb més d'un percentatge)

Aquesta seqüència de la liquidació és la que correspon als contribuents el qual règim específic els permeti aplicar dos tipus de gravamen en el mateix període impositiu en curs.

Tals règims poden ser:

 • Entitats ZEC a les que resulti aplicable el tipus de gravamen especial establert a l'article 43 de la Llei 19/1994, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

  Per al pagament fraccionat de l'exercici 2022, aquestes entitats consignaran la base del pagament fraccionat a la casella [19].La part d'aquesta a què correspongui el tipus de gravamen especial (del 4 per cent) es consignarà, com Base a tipus 1, a la casella [20].

  A la casella [21] es consignarà:

  • El 2 per cent, és a dir, el percentatge obtingut de multiplicar la fracció de 5/7 pel 4 per cent, arrodonit per defecte, sempre que la xifra de negocis de l'entitat en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu sigui menor de 10 milions d'euros.

  • El 4 per cent, és a dir, el resultat de multiplicar 19/20 x tipus de gravamen arrodonit per excés, en cas que la xifra de negocis de l'entitat en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu sigui almenys de 10 milions d'euros.

  El producte de la quantia de la casella [20] pel percentatge de la casella [21] es recull a la casella [22].

  Com Base a tipus 2 es consignarà a la casella [23] la resta de l'import de la base del pagament fraccionat fins a assolir l'import de la casella [19], és a dir, la part de la base de pagament fraccionat a què s'aplica el percentatge corresponent al tipus de gravamen del 25 per cent.

  Es consignarà a la casella [24] el percentatge del:

  • 17 per cent, és a dir, el percentatge obtingut de multiplicar la fracció 5/7 sobre el tipus de gravamen del 25 per cent, arrodonit per defecte, sempre que la xifra de negocis de l'entitat en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu sigui menor de 10 milions d'euros.

  • 24 per cent, és a dir, el resultat de multiplicar 19/20 x tipus de gravamen arrodonit per excés, en cas que la xifra de negocis de l'entitat en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu sigui almenys de 10 milions d'euros.

  El producte de l'import de la casella [23] pel percentatge de la casella [24] es recollirà a la casella [25].

 • Societats cooperatives fiscalment protegides.

  Aquestes entitats consignaran la base del pagament fraccionat a la casella [19].La part corresponent a resultats cooperatius es consignarà com Base a tipus 1, a la casella [20], i a la casella [21] es consignarà el percentatge resultant de multiplicar la fracció de 5/7 pel tipus de gravamen relatiu als resultats cooperatius, arrodonit per defecte;el producte de l'import de la casella [20] pel percentatge de la casella [21] es recollirà a la casella [22].

  Com Base a tipus 2 es consignarà a la casella [23] la part de la quantia de la casella [19] no inclosa a la casella [20] i corresponent a resultats extracooperatius, a la casella [24] es consignarà el percentatge del 14 per cent (resultant d'aplicar la fracció 5/7 sobre el tipus de gravamen del 20 per cent, arrodonit per defecte), i el producte de l'import de la casella [23] pel percentatge de la casella [24] es recollirà a la casella [25].

  No obstant això, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu del qual, sigui almenys 10 milions d'euros:

  • La casella [21] = 19/20 x tipus de gravamen indicat a la casella de tipus de gravamen tot això arrodonit per excés.

  • La casella [24] = 19/20 x tipus de gravamen indicat a la casella de tipus de gravamen tot això arrodonit per excés.

  A la casella [23] es consignarà l'import de la base del pagament fraccionat a la que sigui d'aplicació el tipus de gravamen més alt dels dos indicats a la casella «Tipus de Gravamen».

 • Entitats navilieres que apliquen el règim especial en funció del tonatge la base imposable del qual es determina en part conforme al mètode d'estimació objectiva i en part aplicant el règim general de l'impost (activitats no incloses en règim especial).

  Aquestes entitats consignaran la base del pagament fraccionat a la casella [19].La part corresponent a les activitats de l'entitat que tributen en règim general es consignarà com Base a tipus 1, a la casella [20], i a la casella [21] es consignarà el percentatge general sense cap especialitat, en funció de l'import de la xifra de negocis de l'entitat en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu;el producte de l'import de la casella [20] pel percentatge de la casella [21] es recollirà a la casella [22].

  Com Base a tipus 2 es consignarà a la casella [23] la part de la quantia de la casella [19] no inclosa a la casella [20] i corresponent a la base del pagament fraccionat que correspongui a l'activitat de l'entitat que tributa en règim especial, a la casella [24] es consignarà el percentatge del 25 per cent, en tot cas.El producte de l'import de la casella [23] pel percentatge de la casella [24] es recollirà a la casella [25].

Quan al resta d'especialitats aplicable a la liquidació del pagament fraccionat en els casos específics en què les entitats apliquen més d'un percentatge, indicar:

Casella 50.Dotacions de l'art. 11.12 de la LIS (DF 4t LIS) (només cooperatives)

La disposició final quarta del LIS afegeix una disposició addicional setena a la Llei 20/1990, la qual, entre altres especialitats, per a les cooperatives a les quals resulti d'aplicació la Llei 20/1990, estableix que el límit a què es refereix l'article 11.12 del LIS (60 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seva integració, per a períodes impositius iniciats el 2016, 70 per cent a partir de 2017, a l'aplicació de la reserva de capitalització establerta a l'article 25 del LIS i a la compensació de bases imposables negatives), es referirà a la quota íntegra positiva, sense tenir en compte la seva integració ni la compensació de quotes negatives.

Les societats cooperatives que apliquin aquest límit duran a terme l'ajustament positiu o negatiu que procedeixi del mateix en aquesta casella i no practicaran per aquesta raó cap correcció al resultat comptable amb caràcter previ a la determinació de la base imposable.

Casella 42.Compensació de quotes negatives de períodes anteriors (només cooperatives)

Les cooperatives que exercitin la seva facultat de compensar les quotes negatives de períodes impositius anteriors hauran d'incloure a la casella [42] l'import de les esmentades quotes.

La compensació de quotes negatives de períodes anteriors és limitada al 70 per cent de la quota íntegra prèvia a la seva compensació.No obstant això, tal com estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 20/1990, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, el límit establert a l'article 24.1 de la Llei 20/1990 se substituirà pel següent:

 • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

 • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d'euros.

En tot cas, seran compensables en el període impositiu quotes íntegres per l'import que resulti de multiplicar 1 milió d'euros al tipus de gravamen general de l'entitat.

La limitació a la compensació de quotes negatives indicada en els paràgrafs anteriors no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a treus i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent per al cas en què l'import net de la xifra de negocis sigui almenys 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu.A aquests efectes s'haurà de tenir en compte si les rendes corresponen a resultats cooperatius o extracooperatius.

Caselles 51 i 52.Reserva d'anivellament (art. 105 LIS) (només entitats de l'art. 101 LIS)

La reserva d'anivellament és un incentiu fiscal aplicable a les entitats de reduïda dimensió i a aquelles que apliquin el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 del LIS (és a dir, aquelles l'import de la xifra de negocis haguda de les quals en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 milions d'euros i apliquin el tipus general de gravamen, que l'aplicaran les societats cooperatives que no tinguin la consideració de fiscalment protegides).En aquest sentit, en les correccions al resultat comptable no està inclosa la quantitat corresponent a la reserva d'anivellament.Després de les correccions al resultat comptable, s'obté una base imposable prèvia, sobre la qual s'aplicaria la compensació de bases imposables negatives, i s'obté la base imposable, sobre la qual, en el seu cas, s'aplicaria la reserva d'anivellament, que ha de tenir-se en compte a efectes dels pagaments fraccionats, tal com assenyala l'article 105.5 del LIS, podent minorar o addicionar aquesta base imposable.Així i sempre que es compleixin els requisits previstos a l'article 105, es podrà minorar la base imposable positiva (sempre que no superi l'import d'1 milió d'euros) fins i tot en un 10 per cent del seu import.En cas de minorar la base imposable, s'haurà de dotar una reserva amb càrrec als resultats positius de l'exercici per l'import de l'esmentada minoració.Així, l'import de minoració s'haurà d'incloure a la casella [52].

Aquestes quantitats, s'addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que concloguin en els 5 anys immediats i successius a l'acabament del període impositiu en què es realitzi l'esmentada minoració, si el contribuent té una base imposable negativa i fins a l'import de la mateixa.L'import d'addició s'haurà d'incloure a la casella [51].

Aquestes caselles també seran emplenades per les societats cooperatives que compleixin els requisits per aplicar aquest incentiu fiscal.

Casella [26].Resultat previ

A la casella [26] es recollirà la suma algebraica dels imports de les caselles [22], [25], [50] i [51], minorada, en el seu cas, en la quantia de les caselles [42] i [52], tal com es detalla a continuació:

casella 26 = [22] + [25] + [50] - [42] + [51] - [52]

Des de la casella [27] i fins a la [34] inclusivament, la seqüència de càlcul torna a ser comuna per a totes les entitats que apliquin aquesta modalitat del pagament fraccionat de l'article 40.3 del LIS, per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015, una vegada consignat en una o una altra casella, [18] o [26], segons correspongui, l'import de Resultat previ.

Casella [27].Bonificacions

A la casella [27] es consignarà l'import de les bonificacions del Capítol III del Títol VI del LIS i altres bonificacions que li fossin d'aplicació al contribuent en el període corresponent.

Casella [28].Retencions i ingressos a compte practicats sobre els ingressos del període computat

A la casella [28] es consignarà l'import de les retencions i ingressos a compte practicats al contribuent sobre els ingressos del període computat.

Casella [29].Volum d'operacions en Territori Comú (%)

En el supòsit de contribuents que tributin conjuntament a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o a la Comunitat Foral de Navarra, a la casella [29] s'haurà de consignar la xifra del percentatge que correspongui a l'Estat segons la proporció del volum d'operacions efectuades en Territori Comú determinada a l'última declaració-liquidació de l'impost.En cas de tributar exclusivament a l'Estat el percentatge serà el 100 per cent.

Casella [30].Pagaments fraccionats de períodes anteriors en Territori Comú

A la casella [30] es consignarà l'import dels pagaments fraccionats efectuats anteriorment en Territori Comú corresponents al mateix període impositiu.

Casella [31].Resultat de la declaració anterior (exclusivament si aquesta és complementària)

Si aquesta declaració fos complementària d'una altra de presentada anteriorment pel mateix concepte i període, es consignarà a la casella  [31], l'import del pagament fraccionat ingressat prèviament.En aquest suposat, en la part 2 del model 202, annex, de Comunicació de dades addicionals a la declaració, en l'apartat Comunicació complementària o substitutiva (6), per a complementària, es consignarà, com a número de justificant de la declaració anterior, el codi electrònic assignat a l'esmentada declaració.

Casella [32].Resultat

El resultat de minorar l'import positiu del Resultat previ (consignat a la casella [18] o la casella [26], segons el cas) en les bonificacions (casella [27]) i en les retencions i ingressos a compte (casella [28]), es multiplica pel percentatge de la casella [29].L'import d'aquest producte, minorat en els imports de les caselles [30] i [31], es consignarà com a Resultat a la casella [32].

Casella [33].Mínim a ingressar (sol per a empreses amb CN igual o superior a 20 milions d'euros)

D'acord amb la disposició addicional catorzena del LIS, per als contribuents l'import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data del qual que s'iniciï el període impositiu, sigui almenys 10 milions d'euros, la quantitat a ingressar no podrà ser inferior, en cap cas, al 23 per cent (25 per cent per a contribuents als que resulti d'aplicació el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.6 del LIS) del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l'exercici dels 3,9 o 11 primers mesos de cada any natural o, per a contribuents el període impositiu dels quals no coincideixi amb l'any natural, de l'exercici transcorregut des de l'inici del període impositiu fins al dia anterior a l'inici de cada període d'ingrés del pagament fraccionat, determinat d'acord amb el Codi de Comerç i altres normativa comptable de desenvolupament, minorat exclusivament en els pagaments fraccionats realitzats anteriorment, corresponents al mateix període impositiu.

D'aquest resultat positiu quedarà exclòs l'import del mateix que es correspongui amb rendes derivades d'operacions de treu o espera conseqüència d'un acord de creditors del contribuent, incloent-se en l'esmentat resultat aquella part del seu import que s'integri a la base imposable del període impositiu.

També quedarà exclòs l'import del resultat positiu conseqüència d'operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits que no s'integri a la base imposable per aplicació de l'article 17.2 del LIS.

En el cas de entitats parcialment exemptes a les que resulti d'aplicació el règim fiscal especial establert al capítol XIV del títol VII del LIS, prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no exemptes.

En el cas de entitats a les que resulti d'aplicació la bonificació establerta a l'article 34 del LIS, es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

En el cas de entitats que apliquen la Reserva per a inversions en les Canàries, quedarà exclòs de l'esmentat resultat positiu, l'import de la reserva per a inversions en les Canàries que prevegi realitzar-se d'acord amb l'establert en l'apartat 1 de la disposició addicional cinquena del LIS.

En el cas de entitats amb dret a la bonificació prevista a l'article 26 de la Llei 19/1994, quedarà exclòs de l'esmentat resultat positiu, el 50 per cent de la quota íntegra corresponent als rendiments que tinguin dret a l'esmentada bonificació.

Si es tracta de entitats que apliquen la bonificació prevista a l'article 33 del LIS en el qual es regula la bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, quedarà exclosa de l'esmentat resultat positiu, el 50 per cent d'aquella part del resultat positiu que es correspongui amb rendes que tinguin de dret la mateixa.

En el cas de Empreses Navilieres a les que resulti d'aplicació la bonificació establerta en els apartats 1 i 2 de l'article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

Si es tracta de entitats que apliquin el règim fiscal de la Zona Especial Canària, regulat en el Títol V de la Llei 19/1994, a efectes del pagament fraccionat mínim, no se'n computarà aquella part del resultat positiu que es correspongui amb el percentatge assenyalat en l'apartat 4 de l'article 44 de la Llei 19/1994, tret que sigui procedent aplicar el disposat en la lletra b) de l'apartat 6 de l'esmentat article, en el cas del qual el resultat positiu a computar es minorarà en l'import que resulti d'aplicar el disposat en aquesta lletra.

Aquest mínim a ingressar, no resultarà d'aplicació a les entitats a les quals es refereixen els apartats 3, 4 i 5 de l'article 29 del LIS, ni a les referides en la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, ni a les entitats de capital-risc regulades en la Llei 22/2014, de 12 de novembre.

Tampoc no resultarà d'aplicació el mínim a ingressar a les entitats navilieres en règim especial en funció del tonatge.No obstant això, per a aquelles entitats la base imposable de les quals es determina en part conforme al mètode d'estimació objectiva i en part aplicant el règim general de l'impost (activitats no incloses en règim especial) el declarant haurà d'incloure a la casella 33 (mínim a ingressar) l'import que, en el seu cas, correspongui per a les activitats incloses en règim general, ja que aquestes activitats no estan excloses del pagament fraccionat mínim.Aquesta dada s'ha de consignar directament pel contribuent, calculant-se d'acord amb el previst per la disposició addicional catorzena del LIS.

Casella 34.Quantitat a ingressar (major de les caselles [32] i [33])

L'import de la casella [34] serà la més gran de les caselles [32] o [33].

En la modalitat de pagament fraccionat de l'article 40.3 del LIS, quan l'import net de la xifra de negocis dels contribuents en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu sigui almenys de deu milions d'euros, estaran obligats, a més, a complimentar i presentar l'annex del model 202, de comunicació de dades addicionals a la declaració.

Especialitats relatives als pagaments fraccionats forals

Amb efectes per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2018 es va modificar la normativa foral del País Basc en matèria de pagaments fraccionats.En concret, es va afegir un article 130 bis en la norma foral de cadascuna de les Diputacions Forals, que estableix, per als contribuents que estan sotmesos a normativa foral, que en els 25 dies naturals del mes d'octubre, hauran d'autoliquidar i efectuar un pagament fraccionat a compte de la liquidació de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu que estigui en curs el dia 1 de l'esmentat mes d'octubre.

Per la seva part Navarra, amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2017, va introduir l'obligació de realitzar pagaments fraccionats pels contribuents de l'Impost sobre Societats subjectes a la normativa foral de Navarra.Aquesta obligació està regulada a l'article 68 de la Llei Foral 26/2016, de 28 de desembre, de l'Impost sobre Societats de Navarra, on s'indica que, durant els 20 primers dies naturals del mes d'octubre de cada any, els contribuents de l'Impost sobre Societats efectuaran un pagament anticipat, a compte de la corresponent liquidació de l'exercici en curs.

Amb l'objectiu de simplificar les càrregues administratives, perquè els contribuents sotmesos a normativa foral puguin autoliquidar i ingressar en Territori Comú l'esmentat pagament fraccionat foral, es va procedir a modificar l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la que s'aprova el model 202 i el model 222.D'aquesta forma els contribuents sotmesos a normativa foral que tributin conjuntament a l'Administració de l'Estat i a la foral, podran utilitzar aquests mateixos models indicant que la normativa que apliquen és la foral.

De forma addicional, i per permetre que tècnicament els contribuents sotmesos a normativa foral del País Basc puguin presentar aquestes autoliquidacions d'acord amb el període d'ingrés i domiciliació establert en la seva pròpia norma foral s'ha creat una nova casella del període anual.

D'acord amb l'anterior, els contribuents sotmesos a normativa de territori foral de Navarra marcaran 2P com clavi període.Els contribuents sotmesos a normativa de territori foral de Guipúscoa, Biscaia o Àlaba, marcaran 0A com clavi període.

Així mateix, indicar que per al cas de contribuents que, estant sotmesos a normativa foral, tributin conjuntament a ambdues Administracions, foral i estatal, el termini de presentació electrònica de les autoliquidacions del model 202 i del model 222 quan es pretengui domiciliar el pagament, finalitzarà 5 dies naturals abans de l'aprovat per la normativa foral per a la seva presentació.

A tenir en compte:

La presentació del model 202 serà obligatòria en tot cas, fins i tot en el supòsit de què no resulti cap quantitat a ingressar per tal concepte, per a aquelles entitats que tinguin la consideració de gran empresa (és a dir, aquelles l'import net de les quals de la xifra de negocis sigui superior a 6 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu a compte del qual s'hagin d'efectuar els corresponents pagaments fraccionats).

Per al resta d'entitats no serà obligatòria la presentació del model 202 quan no s'hagi d'efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

No obstant això, les agrupacions espanyoles d'interès econòmic i unions temporals d'empreses acollides al règim especial regulat al Capítol II del Títol VII del LIS en les quals el percentatge de participació en les mateixes, en la seva totalitat, correspongui a socis o membres residents en territori espanyol o no residents en territori espanyol amb establiment permanent en el mateix, no estaran obligades a presentar el model 202 en cap cas.

Les entitats que es refereixen els apartats 4 i 5 de l'article 29 del LIS, per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016 no estan obligades a efectuar pagaments fraccionats ni a presentar les declaracions corresponents.

La presentació del model 202 es realitzarà exclusivament per via electrònica.

Els contribuents que tributin per l'Impost sobre Societats de forma conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o a la Comunitat Foral de Navarra, tant si es troben sotmesos a la normativa de l'Estat com si ho estan a la normativa foral, que efectuïn la presentació del model 202 davant de l'Administració de l'Estat, realitzaran aquesta exclusivament per via telemàtica.