Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base imposable

Regulació: Article 18 TRLIRNR

La base imposable de l'establiment permanent es determinarà d'acord amb les disposicions del règim general de la Llei de l'Impost sobre Societats, tenint en compte l'existència de peculiaritats en la formació de la base imposable inherents a l'Impost sobre la Renda de No Residents.A l'establiment permanent se li aplica el règim de compensació de bases imposables negatives.

Entre les especialitats que els establiments permanents han de tenir en compte per determinar la base imposable cap assenyalar, bàsicament, les següents:

 1. Integració en la base imposable de la diferència entre el valor normal de mercat i el valor comptable dels elements patrimonials afectes a un establiment permanent situat en territori espanyol:

  1. Que cessa en la seva activitat.

  2. Que transfereix els elements patrimonials afectes a l'estranger.

  3. Que trasllada la seva activitat a l'estranger.

  Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, en els casos previstos en les lletres b) i c) d'aquest apartat, en el suposat d'elements patrimonials transferits a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que hagi celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, se substitueix la possibilitat que el contribuent tenia d'ajornar el pagament de la imposició de sortida, fins que els elements patrimonials afectats no fossin transmesos a tercers, per la possibilitat de fraccionar l'esmentat pagament, també a sol·licitud del contribuent, per cinquenes parts anuals iguals.

  El exercici de l'opció es realitzarà exclusivament en la mateixa declaració de l'impost corresponent al període impositiu en què tingui lloc la transferència d'actius prevista en la lletra b) d'aquest apartat, o en la declaració de l'impost corresponent al període impositiu conclòs en ocasió del trasllat d'activitat, en el supòsit previst en la lletra c) d'aquest apartat, havent d'efectuar-se el pagament de la primera fracció en el termini voluntari de declaració corresponent a l'esmentat període impositiu.

  El venciment i exigibilitat de cada una de les quatre fraccions anuals restants, juntament amb els interessos de demora meritats per cada una d'elles, es produirà de forma successiva, transcorregut un any des de l'acabament del termini voluntari de declaració corresponent al període impositiu previst en el paràgraf anterior.

  En el cas que l'establiment permanent opti per fraccionar el pagament de la imposició de sortida, haurà de complimentar el model 200 de la forma en què s'indica en el Capítol 6 d'aquest Manual pràctic.

  Finalment, s'ha de tenir en compte que en els casos de transferència a Espanya d'elements patrimonials o del trasllat de l'activitat que hagi estat objecte d'una imposició de sortida en un Estat membre de la Unió Europea, el valor determinat per l'Estat membre de sortida tindrà la consideració de valor fiscal a Espanya, tret que no reflecteixi el valor de mercat.No obstant això, no s'integrarà a la base imposable, la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits, que estiguin relacionats amb el finançament o lliurament de garanties, o per complir requisits prudencials de capital o a efectes de gestió de liquiditat, sempre que es prevegi que han de tornar a territori espanyol per afectar-se en el termini màxim d'un any.

 2. Aplicació de les normes de vinculació per a les operacions realitzades per l'establiment permanent amb la casa central, amb altres establiments permanents de la mateixa casa central o amb altres persones o entitats vinculades a la casa central o els seus establiments permanents, ja estiguin situats en territori espanyol o a l'estranger.

  En relació amb la consideració de operacions vinculades s'ha de tenir en compte, a més, l'establert a l'article 18.2 de la LIS, així com en l'article 15.2 del TRLIRNR.

 3. Deducibilidad de la part dels despeses de direcció i generals d'administració imputats per la casa central a l'establiment permanent, sempre que tinguin reflex en els estats comptables de l'establiment permanent i s'imputin de forma continuada i racional.Per a la determinació d'aquestes despeses està previst que els contribuents puguin sol·licitar a l'Administració tributària que determini la valoració de la part de les despeses de direcció i generals d'administració que resultin deduïbles, conforme al disposat a l'article 18.9 del LIS.

 4. No seran imputables en cap cas, les quantitats corresponents al cost dels capitals propis de l'entitat afectes, directament o indirectament, a l'establiment permanent.

 5. Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2020 i que no hagin acabat a 11 de març de 2022, la Llei 5/2022, de 9 de març, introdueix una nova regulació de les asimetries híbrides.

  En conseqüència, no es consideren deduïbles:

  • Les despeses corresponents a operacions realitzades amb la casa central o amb algun dels seus establiments permanents, així com amb una persona o entitat vinculada a l'esmentada casa central o algun dels seus establiments permanents, que, com a conseqüència d'una diferència fiscal en la seva atribució entre l'establiment permanent i la seva casa central, o entre dos o més establiments permanents no generin un ingrés.

  • Les despeses estimades per operacions internes amb la casa central o amb algun dels seus establiments permanents o els d'una persona o entitat vinculada que, a causa de la legislació del país o territori del beneficiari, no generin un ingrés, en la part que no es compensi amb ingressos que generin renda de doble inclusió.L'import de les despeses no deduïdes podrà deduir-se en els períodes impositius següents que concloguin dins dels tres anys següents en la mesura que es compensi amb ingressos que generin renda de doble inclusió.

  • Les despeses corresponents a operacions de l'establiment permanent que siguin així mateix fiscalment deduïbles a la casa central, en la part que no es compensi amb ingressos de l'esmentat establiment permanent o entitat vinculada que generin renda de doble inclusió.Els imports no deduïts podran ser deduïts en els períodes impositius que concloguin en els tres anys següents a la conclusió del període impositiu en què es van meritar tals despeses, en la mesura que es compensin amb ingressos de l'establiment permanent o entitat vinculada que generin renda de doble inclusió.

  • Les despeses corresponents a operacions realitzades amb un establiment permanent de la casa central o d'una persona o entitat vinculada que, com a conseqüència que no és reconegut fiscalment pel país o territori de situació, no generen ingrés.

  A efectes del disposat en aquest punt, així com en qualsevol altre cas d'asimetria híbrida regulat a l'article 15 bis del LIS que sigui d'aplicació:

  • Es considera que un ingrés genera renda de doble inclusió quan estigui sotmès a tributació d'acord amb el TRLIRNR i a la legislació de l'altre país o territori.

  • La referència a persones o entitats vinculades comprendrà les disposades als articles 15.2 i 18.7 del TRLIRNR.

A tenir en compte:

La Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents estableix regles específiques de determinació de la base imposable per als supòsits en què les operacions realitzades a Espanya per un establiment permanent no tanquin un cicle mercantil (article 18.3 del TRLIRNR), o en què l'activitat de l'establiment permanent a Espanya consisteixi en obres de construcció, instal·lació o muntatge la durada del qual excedeixi de sis mesos (article 18.4 del TRLIRNR).