Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021se substitueix en els casos de canvi de residència d'una entitat a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que hagi celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, la possibilitat que el contribuent tenia d'ajornar el pagament del deute tributari resultant de l'aplicació del disposat en el primer paràgraf de l'article 19.1 de la LIS, fins que els elements patrimonials afectats no fossin transmesos a tercers, per la possibilitat de fraccionar l'esmentat pagament, també a sol·licitud del contribuent, per cinquenes parts anuals iguals.

El exercici de l'opció es realitzarà exclusivament en la mateixa declaració de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu conclòs en ocasió del canvi de residència, tenint-se en compte que el pagament de la primera fracció s'haurà d'efectuar en el termini voluntari de declaració corresponent a l'esmentat període impositiu.El venciment i exigibilitat de les quatre fraccions anuals restants, s'exigiran juntament amb els interessos de demora meritats per cada una d'elles, de forma successiva transcorregut un any des de l'acabament del termini voluntari de declaració corresponent a l'últim període impositiu.A més, serà exigible la constitució de garanties quan es justifiqui l'existència d'indicis racionals que el cobrament del deute es podria veure frustrat o greument dificultat.

El fraccionament perdrà la seva vigència en els següents supòsits:

 1. Quan els elements patrimonials afectats siguin objecte de transmissió a tercers.

 2. Quan els elements patrimonials afectats es traslladin posteriorment a un tercer Estat diferent dels assenyalats en el paràgraf segon de l'article 19.1 del LIS.

 3. Quan el contribuent traslladi posteriorment la seva residència fiscal a un tercer Estat diferent dels assenyalats en el paràgraf segon de l'article 19.1 del LIS.

 4. Quan el contribuent es trobi en liquidació o estigui incurso en un procediment d'execució col·lectiva, com a concurs, o qualsevol procediment equivalent.

 5. Quan el contribuent no efectuï l'ingrés en el termini previst en el fraccionament.

Emplenament del model 200

Quan l'entitat opti per fraccionar el pagament del deute tributari en els termes establerts a l'article 19.1 del LIS, a més de marcar la casella [00037] «Opció de fraccionament art. 19.1 LIS» de la pàgina 1 del model 200, en el cas de què l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, haurà de complimentar l'apartat «Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 14 bis així que es detalla a continuació:

 • En la casella [01588] «Import integrat a la base imposable (Estat)», s'haurà de consignar l'import de la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials transferits recollit a les caselles [01572] i [01573] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 per als supòsits de canvi de residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, però únicament la part d'aquest ajustament que correspongui a l'Administració de l'Estat.

 • Per al càlcul de l'import a consignar en la casella [02481] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Estat)» serà necessari que, de forma separada, l'entitat calculi l'import de la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» amb les mateixes dades contingudes en aquesta autoliquidació, però sense incloure l'import de l'ajustament consignat a les caselles [01572] i [01573] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, de tal manera que l'import a complimentar en aquesta casella [02481] serà el resultat de restar a la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» de la pàgina 14 bis continguda en aquesta autoliquidació, l'import de la mateixa casella de l'autoliquidació calculada separadament sense incloure l'ajustament que dona lloc a aquest fraccionament segons l'article 19.1 del LIS.

 • En la casella [02483] «1er fraccionament (Estat)» s'haurà de consignar l'import de la casella [02481] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Estat)» dividit entre cinc:

  [02483] = [02481] / 5

 • En la casella [02485] «Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Estat)» s'haurà de consignar l'import que resulti de la següent operació:

  [02485] = [01586] - [02481] + [02483]

En cas que l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, les caselles [02480] «Import integrat a la base imposable (Sr. Forales/Navarra)»,[02482] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Sr. Forales/Navarra)», [02484] «1er fraccionament Sr. Forales/Navarra)» i [02486] «Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Sr. Forales/Navarra)», s'hauran de complimentar de la mateixa manera a través del quadre de determinació del líquid a ingressar o per retornar a cadascuna de les Administracions forals de la pàgina 26 del model 200.

Líquid a ingressar

Dins del termini voluntari de presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats, l'entitat podrà modificar l'import del fraccionament declarat en l'autoliquidació originària, sempre que resulti a ingressar-ne més, mitjançant la presentació d'una autoliquidació complementària.Per poder modificar l'import del fraccionament declarat i calcular la diferència a ingressar respecte de l'import del fraccionament declarat en l'autoliquidació originària, l'entitat haurà de complimentar dins de l'apartat «Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, l'apartat «Líquid a ingressar» de la forma en què es detalla a continuació:

 • En el cas que l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [02487] «Complementaria:Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS procedent d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Estat)», s'haurà de consignar l'import que hagi complimentat a la casella [02485] «Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Estat)» de la pàgina 14 bis de l'autoliquidació originària.

  En el cas que l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, en la casella [02488] «Complementaria:Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament d'art. 19.1 LIS procedent d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Sr. Forales/Navarra)», haurà de consignar l'import que hagi complimentat a la casella [02486] «Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS (El Sr. Forales/Navarra)» de la pàgina 14 bis de l'autoliquidació originària.

 • En el cas que l'entitat tributi exclusivament en l'Administració d'Estat, en la casella [02489] «Líquid a ingressar inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Estat)», s'haurà de consignar l'import que resulti de restar a la casella [02485] «Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Estat)» l'import de la casella [02487] «Complementària:Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament d'art. 19.1 LIS procedent d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Estat)».

  En el cas que l'entitat tributi davant d'una o diverses Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o Comunitat Foral navarresa, en la casella [03242] «Líquid a ingressar inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Sr. Forales/Navarra)», s'haurà de consignar l'import que resulti de restar a la casella [02486] «Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Sr. Forales/Navarra)», l'import de la casella [02488] «Complementària: Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1er fraccionament d'art. 19.1 LIS procedent d'autoliquidacions anteriors corresponents al període impositiu 2021 (Sr. Forales/Navarra)».

  A tenir en compte:

  Les caselles [02489] i [03242] no són d'emplenament exclusiu per als casos en què l'entitat presenti una autoliquidació complementària per tal de modificar l'import del fraccionament declarat en l'autoliquidació originària.Si l'entitat no presenta l'esmentada autoliquidació complementària, l'import consignat a les caselles [02489] i [03242] coincidirà amb el consignat a les caselles [02485] i [02486].

Exemple:

La Societat «A», que no realitza operacions en territoris forals, ha obtingut el 2021 uns beneficis a l'exercici de la seva activitat de 60.000 euros.Amb data 31 de desembre d'aquell mateix any trasllada la seva residència d'Espanya a França i decideix optar per aplicar el fraccionament de part del deute tributari en els termes descrits a l'article 19.1 del LIS.Entre el seu actiu compte amb una maquinària amb un valor de mercat de 15.000 euros, però que fiscalment està valorat en 10.000 euros.Aquesta maquinària es traslladarà a França per continuar utilitzant-la en la seva activitat.Com haurà d'emplenar la societat «A» el model 200 per optar per l'esmentat fraccionament?

Resposta:

En primer lloc, per poder optar pel fraccionament de part del deute tributari en els termes previstos a l'article 19.1 del LIS, la Societat «A» haurà de marcar la casella [00037] «Opció de fraccionament at.19.1 LIS» de la pàgina 1 del model 200 corresponent a l'exercici 2021, per ser aquest l'últim període impositiu en què l'esmentada societat serà contribuent de l'Impost sobre Societats.

A més, la Societat «A» haurà de realitzar una correcció permanent positiva al resultat del compte de pèrdues i guanys per import de 5.000 euros, que és el resultat de la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal d'acord amb l'article 19.1 del LIS.Aquesta correcció haurà de consignar-se a la casella d'augments [01572] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, segons els següents càlculs:

Valor de mercat:15.000 euros

Valor Fiscal:10.000 euros

Diferència de valor:5.000 euros

Casella [01572] «Canvi de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)»:+ 5.000 euros

La societat «A» ha complimentat la seva autoliquidació consignant el següents dades:

Resultat del compte de pèrdues i guanys:60.000 euros

Correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys:+ 5.000 euros

Base imposable:65.000 euros

Tipus de gravamen:25 %

Quota íntegra:16.250 euros

Resultat de l'autoliquidació (casella [01586]):16.250 euros

Líquid a ingressar o per retornar (casella [00621]):16.250 euros

La Societat «A» per haver optat pel fraccionament de part del deute tributari en els termes previstos a l'article 19.1 del LIS, haurà també de complimentar l'apartat «Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 14 bis del model 200, si bé, per al càlcul de la casella [02481] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS» serà necessari que, de forma separada, la Societat «A» calculi l'import de la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» amb els mateixos dades contingudes en l'autoliquidació, però sense incloure l'import de l'ajustament consignats a la casella [01572] «Canvis de residència a Estats membres de la Unió Europea o EEE (art. 19.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 per import de 5.000 euros.D'aquesta forma, l'import a complimentar a la casella [02481] serà el resultat de restar a la casella [01586] «Resultat de l'autoliquidació (Estat)» de la pàgina 14 bis continguda en aquesta autoliquidació, l'import de la mateixa casella de l'autoliquidació calculada separadament sense incloure l'ajustament que dona lloc a aquest fraccionament segons l'article 19.1 del LIS.

Per tant, el càlcul que la Societat «A» haurà de realitzar de forma separada serà el següent:

Resultat del compte de pèrdues i guanys:60.000 euros

Correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys:0

Base imposable:60.000 euros

Tipus de gravamen:25 %

Quota íntegra:15.000 euros

Resultat d'autoliquidació (casella [01586]):15.000 euros

Líquid a ingressar o per retornar (casella [00621]):15.000 euros

Tenint en compte aquestes dades, la Societat «A» haurà de consignar en a la casella [02481] «Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Estat)» l'import de 1.250 euros, que resulta de restar a la casella [01586] de l'autoliquidació que volem presentar incorporat l'ajustament de 5.000 euros menys la casella [01586] de l'autoliquidació calculada separadament sense incorporar l'ajustament de 5.000 euros, és a dir, 1.250 euros (16.250 – 15.000).

Finalment, d'acord a l'anterior, la Societat «A» haurà de complimentar l'apartat «Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)» la pàgina 14 bis del model 200 amb els següents imports:

Import integrat a la base imposable (Estat) (casella [01588]):5.000 euros

Deute tributari resultant del fraccionament art. 19.1 LIS (Estat) (casella [02481]):1.250 euros (16.250 – 15.000)

1r Fraccionament (Estat) (casella [02483]):250 euros (1.250 / 5)

Resultat de l'autoliquidació inclòs el 1r fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Estat) (casella [02485]):15.250 euros (16.250 – 1.250 + 250)

Líquid a ingressar inclòs el 1r fraccionament de l'art. 19.1 LIS (Estat) (casella [02489]):15.250 euros