Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Capítol 6.Liquidació de l'Impost sobre Societats:Determinació del deute tributari

Mitjançant l'emplenament de les pàgines 14 i 14 bis del model 200 el contribuent determina la quota de l'imposat a ingressar o per retornar.Es tracta d'unes pàgines resum en les quals es recullen els resultats d'altres pàgines del model de declaració i de les quals s'extreuen, així mateix, determinades partides per complimentar el document d'ingrés o devolució.

En relació amb la determinació de la quota de l'Impost sobre Societats dels contribuents que apliquin algun dels règims fiscals especials regulats en el Títol VII de la LIS, les explicacions contingudes en aquest capítol s'han de complementar amb l'exposat sobre això en el Capítol 9 «Règims tributaris especials (I)» i en el Capítol 10 «Règims tributaris especials (II)» d'aquest Manual pràctic.

Així mateix, els contribuents que apliquin el règim especial de les cooperatives o el règim fiscal de les Canàries, per determinar la quota de l'impost hauran de tenir en compte les especialitats exposades en el Capítol 11 «Règim fiscal de les cooperatives» i en el Capítol 12 «Règim fiscal de les Canàries» d'aquest Manual pràctic.