Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 6. Liquidació de l'impost sobre societats: Determinació del deute tributari

Mitjançant l'emplenament de les pàgines 14 i 14 bis del model 200 el contribuent determina la quota de l'impost per ingressar o per retornar. Es tracta d'unes pàgines resum en les que es recullen els resultats d'unes altres pàgines del model de declaració i de les quals s'extreuen, també, determinades partides per complimentar el document d'ingrés o devolució.

En relació amb la determinació de la quota de l'impost sobre societats dels contribuents que apliquin algun dels règims fiscals especials regulats en el Títol VII de la LIS, les explicacions contingudes en aquest capítol s'han de complementar amb l'exposat sobre això en el Capítol 9 «Règims tributaris especials (I)» i en el  Capítol 10 «Règims tributaris especials (II)» d'aquest Manual pràctic.

Així mateix, els contribuents que apliquin el règim especial de les cooperatives o el règim fiscal de les Canarias, per determinar la quota de l'impost hauran de tenir en compte les especialitats exposades en el Capítol 11 «Règim fiscal de les cooperatives» i en el Capítol 12 «Règim fiscal de les Canarias» d'aquest Manual pràctic.

  1. Quota íntegra (casella 00562)
  2. Quota íntegra ajustada positiva (casella 00582)
  3. Quota líquida positiva (casella 00592)
  4. Quota de l'exercici per ingressar o per retornar (casella 00599)
  5. Quota diferencial (caselles 00611 i 00612)
  6. Resultat de l'autoliquidació (caselles 01586 i 01587)
  7. Líquid per ingressar o per retornar (caselles 00621 i 00622)
  8. Opció de fraccionament en supòsits de canvis de residència (art. 19.1 LIS)
  9. Conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració Tributària (art. 130 LIS)