Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Declaració d'altres establiments permanents

Els contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents que obtinguin rendes a Espanya mitjançant més d'un establiment permanent, hauran de fer constar en la seva declaració el import net de la xifra de negocis del conjunt d'establiments permanents de la mateixa persona física o entitat titular en la casella [00988] «Import net xifra de negocis del conjunt d'establiments permanents de la mateixa persona física o entitat titular» de l'apartat «No residents amb més d'un establiment permanent» de la pàgina 21 del model 200 (en aquest sentit, vegeu el Capítol 2 d'aquest Manual).

Quan el titular sigui una persona física s'haurà d'emplenar, així mateix, a la casella corresponent l'apartat esmentat en el paràgraf anterior, el nombre d'establiments permanents a través dels que opera.

Quan el titular sigui una entitat, s'haurà de consignar el número d'identificació fiscal (NIF) de tots els establiments permanents situats en territori espanyol (excepte el que correspongui a l'establiment a què es refereix la declaració).

Si el nombre de caselles que apareixen a la pàgina 21 del model 200 fossin insuficients, el formulari Sociedades WEB generarà fulls addicionals.