Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00037 Opció de fraccionament art. 19.1 LIS

Aquesta casella s'haurà d'utilitzar en els casos de canvi de residència a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu que hagi celebrat un acord amb Espanya o amb la Unió Europea sobre assistència mútua en matèria de cobrament de crèdits tributaris, per manifestar expressament la opció que té el contribuent de fraccionar el pagament del deute tributari resultant de l'aplicació del disposat en el primer paràgraf de l'article 19.1 de la LIS per cinquenes parts anuals iguals.

El exercici de l'opció es realitzarà en la declaració de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu conclòs en ocasió del canvi de residència, tenint-se en compte que el pagament de la primera fracció s'haurà d'efectuar en el termini voluntari de declaració corresponent a l'esmentat període impositiu.El venciment i exigibilitat de les quatre fraccions anuals restants, s'exigiran juntament amb els interessos de demora meritats per cada una d'elles, de forma successiva transcorregut un any des de l'acabament del termini voluntari de declaració corresponent a l'últim període impositiu.

Pot consultar com es realitza el pagament del deute tributari en el cas d'optar pel seu fraccionament en el Capítol 6 d'aquest Manual pràctic.

A tenir en compte:

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, se substitueix en aquests casos de canvi de residència d'una entitat a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, la possibilitat que el contribuent tenia d'ajornar el pagament del deute tributari resultant d'aplicar l'article 19.1 del LIS, fins que els elements patrimonials afectats no fossin transmesos a tercers, per la possibilitat de fraccionar l'esmentat pagament, també a sol·licitud del contribuent, per cinquenes parts anuals iguals.