Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00067 Opció règim transitori de la reducció d'ingressos procedents de determinats actius intangibles (DT 20è LIS)

Marcaran aquesta casella els contribuents que conforme al disposat en l'apartat 3 de la disposició transitòria vintena de la LIS, van exercitar a través de la declaració de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu 2016, les opcions sobre els règims transitoris aplicables a les cessions del dret d'ús o d'explotació d'actius intangibles en els termes establerts en els apartats 2 i 3 de l'esmentada disposició.

Així mateix, marcaran aquesta casella aquells contribuents que en realitzin des d'1 de juliol de 2016 fins a 30 de juny de 2021, transmissions d'actius intangibles que prèviament haguessin estat objecte de cessions per a les quals el contribuent hagués exercitat l'opció establerta en els apartats 2 o 3 de la disposició transitòria vintena del LIS, i que optin segons el disposat en l'apartat cinquè de l'esmentada disposició, per aplicar el règim establert a l'article 23 del LIS, segons redacció vigent a 1 de gener de 2015.

Aquesta opció s'haurà d'exercitar en la declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi la transmissió.

Pot consultar les particularitats d'aquest règim transitori en el Capítol 5 d'aquest Manual pràctic.