Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00079 Entitat ZEC en consolidació fiscal

Hauran de marcar aquesta casella les sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d'entitats amb residència fiscal a Espanya que apliquin el tipus de gravamen especial del 4 per cent previst per a aquesta Zona, i que, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2018, poden formar part d'un grup fiscal que apliqui el règim especial de consolidació fiscal previst al Capítol VI del Títol VII de la LIS.

Aquesta casella permet identificar a les entitats que presentin dos models 200, un en el qual marcaran aquesta casella i declararan la part de base imposable a què se li'n va aplicar el tipus de gravamen de la ZEC, i un altre model 200, per la part de la base imposable que no tributa al tipus impositiu especial i que aplicarà el règim especial de consolidació fiscal (en aquest model no hauran de marcar la casella [00079], però sí les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» segons correspongui).

Aquestes entitats hauran de marcar també la casella [00029] «Règim Especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.