Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Càlcul

L'import a consignar en la casella [00550] «Base Imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives» s'obté després d'aplicar al resultat del compte de pèrdues i guanys (casella [00501]) el total de les correccions que corresponguin (caselles [00417] i [00418]):

[00550] = [00501] + ([00417] - [00418])

El resultat d'aquesta operació s'haurà de consignar en la casella [00550] en qualsevol cas, fins i tot quan sigui igual a zero o negatiu. I, en aquest últim supòsit, precedit del signe menys (-).

La disposició transitòria primera de la LIS estableix que els ajustaments extracomptables, positius i negatius, practicats per determinar les bases imposables de l'impost sobre societats corresponents a períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2014, es prendran en consideració als efectes de la determinació de les bases imposables corresponents als períodes impositius en els que sigui d'aplicació  aquesta Llei, d'acord amb el que preveu les normes que els van regular.

En cap cas serà admissible que una mateixa renda no es prengui en consideració o  es tingui en compte dues vegades als efectes de la determinació de la base imposable per l'impost sobre societats.