Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'impost sobre societats)

Sobre el resultat del compte de pèrdues i guanys abans de l'impost sobre societats (casella [00501]), s'han d'aplicar les correccions que es detallen en les caselles [00355] a [00414] de les pàgines 12 i 13 del model 200.

Abans de procedir a explicar el contingut de les diferents caselles que componen aquest apartat, cal assenyalar que la incorporació de les diferents correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys, continguda en el model de declaració, s'ha realitzat de la forma més sistemàtica possible, d'acord amb els preceptes normatius que regulen els diferents ajustaments extracomptables i de la qual ressenya s'acompanya en cada cas.

Important:

Qualsevol correcció al resultat del compte de pèrdues i guanys que no tingui una casella específica per a la inclusió de l'import corresponent, s'inclourà en les caselles [00413] (augments) i [00414] (disminucions) «Altres correccions al resultat comptable».

A més, s'ha de tenir en compte que la inclusió dels imports de les diferents correccions en les seves caselles corresponents, haurà de realitzar-se sense signe.